OBYWATELSTWO

Jak zostać obywatelem USAAby moc zdawać egzamin na obywatelstwo należy :
 • być rezydentem przez minimum 5 lat 
 • być rezydentem przez minimum 3 lata ( jeśli nasz współmałżonek ma obywatelstwo amerykańskie i mieszkacie razem przez minimum 3 lata )
 • mieć minimum 18 lat i być 'good moral character'
 • potrafić mówić, czytać i pisać w języku angielskim oraz znać historie Stanów Zjednoczonych i mieć podstawowe wiadomości na temat rządu w USA
 • przynajmniej od 3 miesięcy być rezydentem stanu w którym składamy petycje N-400
 • w ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczyć pobytu poza granicami kraju o czas dłuższy niż rok ( najlepiej jeśli nie przekraczamy terminu pol roku )
 • być obecnym fizycznie w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 30 miesięcy w ciągu 5 lat wymaganych do ubiegania się o obywatelstwo
 • być obecnym fizycznie w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 18 miesięcy w ciągu 3 lat wymaganych do ubiegania się o obywatelstwo jeśli jesteś współmałżonkiem obywatela USA
 • płacić systematycznie podatki od momentu otrzymania green card
Obiegając się o obywatelstwo wypełnić należy forme N-400, dołączyć 2 zdjęcia oraz czek / money order na kwote $320 ( plus $ 70 biometric ). Wymagana jest także kopia obu stron green card.
Proszę pamiętać aby zostawić sobie kopie formy N-400 aby mieć się z czego przygotować potem do egzaminu.


 by móc wypełnić konieczną aplikację, proszę mieć następujące informacje i dokumenty:
 • Kartę Stałego Pobytu (Zielona Karta) przez przynajmniej 5 lat (LUB przez przynajmniej 3 lata)
 • jeżeli jesteś w związku małżeńskim z obywatelem U.S.A.- POTRZEBA wówczas: Akt małżeństwa i dowód obywatelstwa współmałżonka
 • Należy przynieść Kartę Stałego Pobytu, Kartę Social Security, Drivers License albo ID
 • Listę podróży poza granice U.S.A. od otrzymania Zielonej Karty, z dokładnymi datami
 •  wyjazdów i powrotów (Jeżeli którykolwiek pobyt trwał 6 miesięcy lub dłużej, aplikacja nie może być wypełniona w trakcie seminarium – UWAGA ! nie oznacza to ze osoba nie kwalifikuje się do złożenia aplikacji)
 • Listę miejsc zamieszkania i zatrudnienia w ostatnich 5 latach
 • Informację o współmałżonkach: imię i nazwisko, data urodzenia, # Social Sec.
 •  numer Zielonej Karty albo datę i miejsce przyjęcia obywatelstwa
 • Informacje o wszystkich dzieciach: ich imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, daty urodzenia, numery Zielonych Kart jeśli mają
 • Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, datę ślubu
 • Jeśli byłeś w związkach małżeńskich, daty twoich i współmałżonka ślubów i rozwodów i powód rozstania się np. rozwód lub zgon.
 • Jeśli dotyczy, informacje o aresztowaniach: powód, daty, miejsce i rozporządzenie sądowe (tzw. Certified Court Disposition)
 • Mężczyźni którzy wjechali do U.S.A pomiędzy ich 18-26 rokiem życia: numer i datę rejestracji do wojska Selective Service, (847) 688-6888 zadzwoń jeśli nie masz
 • Money order na sumę $680.00 wypisaną na U.S. Department of Homeland Security
 • $10 - donacja
 • 2 zdjecia paszportowe
oto linki które znalazłem odnośnie obywatelstwa1 sprawdzanie tożsamości
    - odcisk palca i skan oka oraz dokumenty
następnie siadamy i czekamy na swoją kolej
wchodzi pracowni emigration i czyta nazwisko
trzeba iść za nim  i i odbywa się parę pytań z języka angielskiego czy zna się angielski
gdy zda się ten test  czyta dokładnie form  n-400
trzeba przeczytać zdanie na wydrukowanej kartce i napisać co powie po 1 zdaniu i koniec
po zdanym egzaminie informuje że przyjdzie pocztą zawiadomienie o terminie przysięgi traw 15 minut
mój wujek czytał ile jest senatorów a pisał who 
3   koszt egzaminu to  $680, a form n-400  można wydrukować z internetu  o to link http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/n-400.pdf
4 nie nie ma nic takiego nie potrzebna opinia

Uzyskanie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych daje stałym rezydentom nowe prawa i
przywileje. Obywatelstwo oznacza również nowe obowiązki. Ten rozdział przedstawia
przyczyny, dla których warto rozważyć staranie się o obywatelstwo USA i opisuje, co trzeba zrobić, aby stać się obywatelem.


Aby stać się obywatelem należy wyrazić gotowość złożenia przysięgi lojalności wobec Stanów Zjednoczonych. Konieczne jest wyrzeczenie się swojej lojalności wobec jakiegokolwiek innego kraju.
Trzeba zgodzić się popierać i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Stając się obywatelem trzeba przyjąć wszystkie obowiązki związane z byciem Amerykaninem. W zamian zyskuje się pewne prawa
i przywileje obywatelstwa.

Dlaczego warto zostać obywatelem USA?

Stali rezydenci posiadają większość praw
obywateli Stanów Zjednoczonych. Istnieją
jednak pewne istotne powody, dla których warto rozważyć ubieganie się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Oto niektóre z tych powodów:

• Dowód patriotyzmu. Stanie się obywatelem to sposób wykazania się przywiązaniem do swojego nowego kraju.

• Głosowanie. Tylko obywatele mogą głosować w wyborach federalnych. Większość stanów ogranicza również prawo do głosowania w innych wyborach do obywateli USA.

• Zasiadanie w ławie przysięgłych. Tylko
obywatele USA mogą zasiadać na federalnej
ławie przysięgłych. Większość stanów
ogranicza również zasiadanie na innych ławach przysięgłych do obywateli USA. Zasiadanie na ławie przysięgłych to ważny 
 obowiązek obywatela USA.

• Podróżowanie z paszportem USA. Paszport USA umożliwia uzyskiwanie w razie potrzeby pomocy od przedstawicieli władz USA podczas podróży zagranicznych.

• Sprowadzenie członków rodziny do USA. Obywatel USA na ogół jest traktowany priorytetowo, kiedy składa petycję o sprowadzenie członków rodziny na pobyt stały w tym kraju.

• Uzyskiwanie obywatelstwa dla dzieci urodzonych za granicą. W większości przypadków dziecko obywatela amerykańskiego urodzone zagranicą jest automatycznie obywatelem USA.

• Uzyskiwanie uprawnień do stanowisk pracy w urzędach federalnych. Niektóre stanowiska pracy w agencjach rządowych wymagają obywatelstwa USA.

• Wybór na polityka. Tylko obywatele mogą starać się o stanowiska w rządzie federalnym
(w Senacie i Izbie Reprezentantów) jak również o większość stanowisk stanowych i lokalnych.

• Utrzymanie miejsca zamieszkania. Obywatel Stanów Zjednoczonych ma prawo  zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, którego nie można mu odebrać.

• Uzyskiwanie praw do federalnych grantów i stypendiów. Wiele grantów pomocy finansowej, w tym stypendia do koledżu i fundusze przyznawane przez władze na szczególne potrzeby, dostępne są jedynie obywatelom USA.

• Uzyskiwanie świadczeń rządowych. Niektóre świadczenia rządowe dostępne są tylko dla obywateli USA.


Naturalizacja: jak zostać obywatelem USA

Proces uzyskiwania obywatelstwa USA nazywa się „naturalizacją”. O naturalizację mogą ubiegać się osoby, spełniające następujące wymagania:

Mieszkają na terenie USA przez co najmniej pięć lat jako stali rezydenci (lub trzy lata w przypadku ślubu i zamieszkiwania z obywatelem USA).

Są obecne w USA przez co najmniej 30 miesięcy w ciągu ostatnich pięciu lat (lub 18 miesięcy z ostatnich trzech lat w wypadku małżeństwa i zamieszkiwania z obywatelem USA).

Mieszkały w danym stanie lub dystrykcie USCIS przez co najmniej trzy miesiące przed złożeniem wniosku.

Inne reguły mogą stosować się do osób, które:

• Służyły w siłach zbrojnych USA lub których zmarły rodzic, współmałżonek lub dziecko
służyli w siłach zbrojnych USA.

• Są narodowości USA.

• Uzyskały pobyt stały w drodze amnestii z roku 1986.

• Są uchodźcami lub azylantami.

• Są współmałżonkiem obywatela USA, który na stałe przebywa za granicą.

• Utraciły obywatelstwo USA w myśl wcześniejszej ustawy w związku ze ślubem
z obywatelem innego kraju.

• Są pracownikami pewnego rodzaju firm lub organizacji nonprofit.

 Można również porozmawiać na ten temat z adwokatem imigracyjnym lub innymi fachowcami z tej dziedziny.

INFORMACJE O NATURALIZACJIOsoby, które ukończyły 18 rok życia i chcą stać się obywatelami, powinny
postarać się o formularz M-476,Kandydat może sprawdzić, czy kwalifikuje się do naturalizacji na formularzu
M-480, Naturalization Eligibility Worksheetto . Do złożenia wniosku o naturalizację służy formularz N-400. Złożenie formularza N-400
wymaga wniesienia opłaty.

Formularze M-476, M-480 i N-400 można uzyskać dzwoniąc pod numer
USCIS Forms Line, numer 1-800-870-3676, lub pobrać je poprzez Internet pod
adresem http://www.uscis.gov.


Wymogi do naturalizacji

Oto ogólne wymogi do naturalizacji:

1. Zamieszkiwanie w USA z prawem stałego pobytu przez określony czas (ciągłość pobytu).

2. Pobyt w USA przez określony czas (obecność fizyczna).

3. Spędzenie określonej ilości czasu w danym stanie lub dystrykcie USCIS (czas w dystrykcie USCIS
lub stanie USA).

4. Akceptowalne i zgodne z prawem postępowanie (dobry charakter moralny).

5. Znajomość angielskiego i wiadomości na temat historii i władz USA (angielski i wychowanie obywatelskie).

6. Zrozumienie i przyjęcie zasad Konstytucji USA (przywiązanie do Konstytucji).

UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI POBYTU PRZEZ STAŁYCH REZYDENTÓW

Status stałego rezydenta:

W celu utrzymania statusu
należy:
Udowodnić, iż mieszkało
się, pracowało lub miało
związki z USA (np. płacąc
podatki) podczas pobytu
za granicą.
W większości przypadków
okres ciągłości pobytu
rozpocząć trzeba od
początku. Jeżeli planuje
się powrót do USA jako
stały rezydent, przed
wyjazdem należy zwrócić
się o tzw. “re-entry permit”
(zwany popularnie
„białym paszportem”).


1. Ciągłość pobytu

„Ciągłość pobytu” oznacza, iż należy mieszkać w USA ze stałym pobytem przez określony czas.
Większość osób musi być stałymi rezydentami z nieprzerwaną ciągłością pobytu przez okres pięciu lat
(lub trzech lat w przypadku ślubu z obywatelem USA) zanim mogą oni rozpocząć proces naturalizacji.
W przypadku uchodźców oznacza to pięć lat od daty wjazdu do USA, co zwykle równoznaczne jest z datą uzyskania statusu stałego rezydenta. W przypadku osób, które uzyskały azyl w USA, okres ten rozpoczyna się jeden rok przed uzyskaniem statusu stałego rezydenta. Data na karcie stałego rezydenta jest datą, od której rozpoczyna się okres pięciu lat. W przypadku wyjazdu z USA na dłuższy czas,
zwykle przekraczający sześć miesięcy, może dojść do przerwania ciągłości pobytu.


ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI POBYTU DO CELÓW NATURALIZACJI:

WYJĄTKI W PRZYPADKU WYJAZDÓW JEDNOROCZNYCH

Osoby pracujące dla władz USA, uznanej organizacji badawczej lub niektórych korporacji amerykańskich, jak również duchowni pełniący służbę duszpasterską za granicą, mogą utrzymać nieprzerwaną ciągłość pobytu, jeżeli:

1. Byli fizycznie obecni i mieszkali w USA bez opuszczania kraju przez co najmniej 1 rok po
uzyskaniu stałego pobytu.

2. Złożyli formularz N-470, Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes (wniosek o zachowanie ciągłości pobytu do celów naturalizacji) zanim wyjadą z USA na jeden rok. Złożenie formularza N-470 wymagana wniesienia opłaty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem USCIS Forms Line, 1-800-870-3676,
prosząc o formularz N-470, Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes.
Informacje na ten temat znaleźć można również na witrynie USCIS http://www.uscis.gov.


Osoby, które opuściły Stany Zjednoczone na jeden rok lub dłużej, mogą mieć prawo powrotu, jeżeli złożyły wniosek o “re-entry permit” („biały paszport”). Wniosek ten należy złożyć przed wyjazdem ze Stanów Zjednoczonych. Informacje na temat składania wniosków o „biały paszport” . W większości przypadków czas spędzony w Stanach Zjednoczonych przed opuszczeniem
kraju nie będzie liczony do czasu nieprzerwanej ciągłości pobytu. Oznacza to, iż okres nieprzerwanej ciągłości pobytu rozpocznie się ponownie po powrocie do Stanów Zjednoczonych, i trzeba będzie
odczekać cztery lata i jeden dzień przed złożeniem wniosku o naturalizację.

WSKAZÓWKA: Wniosek o “re-entry permit” („biały paszport”, formularz I-131) oraz
Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes (formularz N-470) to nie
to samo. Można okazać „biały paszport” zamiast karty stałego rezydenta (jeżeli było się za granicą mniej niż 12 miesięcy) lub zamiast wizy (jeżeli było się za granicą dłużej niż 12 miesięcy) po tymczasowej nieobecności w Stanach Zjednoczonych.


WYJĄTKI DLA PERSONELU WOJSKOWEGO

Wymóg fizycznej obecności w celu utrzymania ciągłości pobytu może nie obowiązywać osób w służbie czynnej bądź niedawno zwolnionych ze służby w siłach zbrojnych USA. Dodatkowe informacje znaleźć można w formularzu M-599 Naturalization Information for Military
Personnel (informacje o naturalizacji dla personelu wojskowego). Każda baza wojskowa powinna mieć osobę kontaktową do spraw wniosków o naturalizację i podpisać formularz N-426, Request for Certification of Military or Naval Service (prośba o potwierdzenie służby w
wojsku bądź w marynarce). Konieczne jest złożenie formularza N-426 z innymi formularzami wniosku. Potrzebne formularze można otrzymać dzwoniąc pod bezpłatny numer Military Help
Line: 1-877-CIS-4MIL (1-877-247-4645). Więcej informacji na ten temat można uzyskać na
witrynie internetowej http://www.uscis.gov/military lub dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta pod
numer 1-800-375-5283.


Warto wiedzieć, iż nieobecność w Stanach Zjednoczonych w trakcie procesu naturalizacji może spowodować trudności kwalifikacyjne, szczegółnie w przypadku podjęcia pracy za granicą.2. Fizyczna obecność w Stanach Zjednoczonych

“Fizyczna obecność” oznacza, iż jest się faktycznie obecnym w Stanach Zjednoczonych. Stały rezydent, który ukończył 18 rok życia, musi być fizycznie obecny w Stanach Zjednoczonych przez
co najmniej 30 miesięcy podczas ostatnich pięciu lat (lub 18 miesięcy w ciągu trzech ostatnich lat, jeżeli jest małżonkiem obywatela Stanów Zjednoczonych) przed złożeniem wniosku o naturalizację.

“FIZYCZNA OBECNOŚĆ”P: Jaka jest różnica pomiędzy „fizyczną obecnością” i „nieprzerwaną ciągłością pobytu”?

O: „Fizyczna obecność” to łączna liczba dni, które spędziło się na terenie Stanów
Zjednoczonych, z wyłączeniem czasu spędzonego poza Stanami Zjednoczonymi.
Każdy dzień spędzony poza USA odliczony zostaje od łącznego okresu „fizycznej
obecności”. Osoby, które są poza Stanami Zjednoczonymi przez dłuższy czas, jak
również odbywające wiele krótkich wycieczek poza USA, mogą nie spełniać wymogu
„fizycznej obecności”. Aby obliczyć czas „fizycznej obecności” należy dodać łącznie
okresy pobytu w Stanach Zjednoczonych. Następnie odliczyć należy od tego wszystkie
wycieczki poza Stany Zjednoczone. Dotyczy to również krótkich pobytów w Kanadzie
i Meksyku. Na przykład jeżeli wyjeżdża się do Meksyku na weekend, należy uwzględnić
te dni obliczając liczbę dni spędzonych poza krajem.

 „Nieprzerwana ciągłość pobytu” to łączny czas zamieszkania ze stałym pobytem w
Stanach Zjednoczonych przed złożeniem wniosku o naturalizację. Jednorazowy zbyt
długi wyjazd ze Stanów Zjednoczonych może przerwać „nieprzerwaną ciągłość pobytu”.


3. Czas spędzony jako rezydent w stanie lub dystrykcie USCIS

Większość osób musi mieszkać w stanie lub dystrykcie USCIS przez co najmniej trzy miesiące przed
złożeniem wniosku o naturalizację. Studenci i uczniowie mogą składać wnioski o naturalizację zarówno w miejscu uczęszczania do szkoły, jak i w miejscu, w którym mieszkają ich rodziny (jeżeli rodzice
uczestniczą w ich utrzymaniu).

4. Dobry charakter moralny

Do naturalizacji kwalifikują się osoby o dobrym charakterze moralnym. Uznaje się, że dana osoba nie posiada „dobrego charakteru moralnego”, jeżeli popełni pewne przestępstwa w ciągu pięciu lat przed
złożeniem wniosku o naturalizację lub jeżeli złoży nieprawdziwe oświadczenia podczas rozmowy naturalizacyjnej.


ZACHOWANIA MOGĄCE ŚWIADCZYĆ O BRAKU DOBREGO CHARAKTERU
MORALNEGO


• Jazda samochodem w stanie nietrzeźwym lub bycie nietrzeźwym przez
większość czasu.

• Nielegalny hazard.

• Prostytucja.

• Składanie nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania przywilejów imigracyjnych.

• Niepłacanie alimentów na dzieci zasądzonych przez sąd.

• Dokonywanie aktów terrorystycznych.

• Prześladowanie kogoś z powodu rasy, wyznania religijnego, pochodzenia
narodowego, przekonań politycznych lub przynależności do jakiejś grupy społecznej.

Popełnienie pewnych przestępstw dożywotnio dyskwalifikuje kandydata ze starań o obywatelstwo USA i prawdopodobnie spowoduje jego wydalenie z kraju. Przestępstwa te nazywamy „barierami”
naturalizacji. Przestępstwa ciężkie określane jako “aggravated felonies” (jeżeli popełnione zostały 29 listopada 1990 roku lub później), w tym: zabójstwo, gwałt, molestowanie seksualne dziecka, napaść z użyciem przemocy, zdrada, nielegalny handel narkotykami, bronią palną lub ludźmi, to niektóre przykłady przestępstw wykluczających na stałe naturalizację. W większości przypadków imigranci,
którzy zostali wyłączeni bądź zwolnieni ze służby w siłach zbrojnych USA z powodu statusu imigranta, oraz imigranci, którzy zdezerterowali z sił zbrojnych USA, mają również dożywotni zakaz uzyskania
obywatelstwa USA.

Obywatelstwo może być również odmówione z powodu innych rodzajów postępowania wskazujących na brak dobrego charakteru moralnego.

Inne przestępstwa powodują tymczasowy zakaz naturalizacji. Tymczasowy zakaz zwykle uniemożliwia kandydatowi uzyskanie obywatelstwa przez maksymalnie pięć lat po popełnieniu danego przestępstwa.

Należą do nich:

• Jakiekolwiek przestępstwo przeciwko osobie z zamiarem spowodowania uszkodzenia ciała.

• Wszelkie przestępstwa przeciwko majątkowi lub rządowi związane z oszustwem.

• Dwa lub więcej przestępstwa o połączonym wyroku pięciu lat lub powyżej.

• Naruszenie ustaw o substancjach zakazanych (np. używanie bądź sprzedawanie narkotyków).

• Spędzenie 180 dni lub więcej w ciągu ostatnich pięciu lat w więzieniu lub areszcie.

Podczas składania wniosku o naturalizację należy zgłosić wszystkie popełnione przestępstwa. Dotyczy to również przestępstw usuniętcyh z dokumentacji oraz popełnionych przed ukończeniem 18 roku życia.
Zatajenie takich przestępstw przed USCIS może spowodować odmowę obywatelstwa, a nawet narazić kandydata na skutki prawne.


5. Angielski i wychowanie obywatelskie

Na ogół kandydat musi wykazać się podstawową umiejętnością czytania, pisania i mówienia po angielsku. Musi również wykazać się podstawową znajomością historii Stanów Zjednoczonych
i wiadomości o rządzie USA (co nazywamy również „wychowaniem obywatelskim”). Wymagane będzie zdanie testu z języka angielskiego i testu z wychowania obywatelskiego dla udowodnienia
wiedzy w tym zakresie.

Wiele szkół i organizacji społecznych pomaga w przygotowaniu do egzaminu na obywatelstwo.


 Pomoce naukowe. Można je uzyskać bezpłatnie pod adresem http://www.uscis.gov.

6. Przywiązanie do Konstytucji

Kandydat na obywatela musi być gotowy do popierania i obrony Stanów Zjednoczonych i ich Konstytucji. Swoje przywiązanie czy też lojalność wobec Stanów Zjednoczonych i Konstytucji deklaruje się przysięga wierności (Oath of Allegiance). Obywatelem Stanów Zjednoczonych zostaje się składając przysięgę wierności.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZDAWANIA EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I
WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO

Niektóre osoby starające się o naturalizację mają inne wymogi egzaminacyjne z powodu ich wieku i długości pobytu w Stanach Zjednoczonych.
Osoby, zwolnione z egzaminu z języka angielskiego muszą przyprowadzić własnego
tłumacza na egzamin z wychowania obywatelskiego. Niektóre osoby, których
niepełnosprawność uniemożliwia przybycie na rozmowę kwalifikacyjną, mogą w
szczególnych okolicznościach skorzystać z pewnych ułatwień. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem USCIS Forms Line, 1-800-870-3676, prosząc o formularz
N-648 lub pobrać go w witrynie USCIS pod adresem http://www.uscis.gov.


Osoby, które mogą wykazać swą niepełnosprawność fizyczną lub wadę rozwojową, uniemożliwiającą
zrozumienie treści przysięgi, nie muszą składać przysięgi wierności.

Osoby, które mają wniosek o naturalizację w trakcie rozpatrywania, muszą powiadomić USCIS o nowym adresie. Nowy adres można zgłosić pod numerem 1-800-375-5283. Wymagane jest również
złożenie formularza AR-11 w DHS. Można dokonać korekty adresu drogą internetową, wypełniając elektroniczny formularz AR-11 pod adresem http://www.uscis.gov.

Uroczystość naturalizacji

Po zatwierdzeniu przez USCIS wniosku o naturalizację, kandydat musi wziąć udział w uroczystości i złożyć przysięgę wierności. USCIS wyśle kandydatowi formularz N-445, Notice of Naturalization Oath Ceremony (powiadomienie o uroczystości złożenia przysięgi naturalizacyjnej) z informacją o dacie i godzinie uroczystości. Wymagane jest wypełnienie tego formularza i przyniesienie go na uroczystość.

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w tej uroczystości, mogą poprosić o jej przełożenie. W celu przełożenia terminu należy zwrócić formularz N-445 do miejscowego biura USCIS wraz z wyjaśnieniem, dlaczego kandydat nie może wziąć udziału w tej uroczystości.

Po przybyciu na uroczystość złożenia przysięgi oddaje się kartę stałego rezydenta przedstawicielowi USCIS. Nie będzie ona już potrzebna, ponieważ podczas uroczystości zostaną wręczone świadectwa naturalizacji (Certificate of Naturalization).

Nie jest się obywatelem do czasu złożenia przysięgi wierności. Urzędnik odczyta powoli każdą część przysięgi i poprosi o powtarzanie tych słów. Po złożeniu przysięgi otrzyma się świadectwo naturalizacji.
To świadectwo jest dowodem obywatelstwa USA. Nie jest się obywatelem do czasu złożenia przysięgi
wierności podczas oficjalnej uroczystości naturalizacyjnej.

Uroczystość złożenia przysięgi wierności jest wydarzeniem publicznym. W wielu miejscach specjalne uroczystości odbywają się co roku 4 lipca z okazji Święta Niepodległości. Warto zorientować się, czy w danej okolicy będzie miała miejsce specjalna uroczystość nadania obywatelstwa 4 lipca i jak można w niej uczestniczyć. Wiele osób przychodzi na tę uroczystość ze swoimi rodzinami i po jej zakończeniu świętuje.


ZBIÓR WIEDZY O USA

Wymaganej do Egzaminu na Obywatelstwo Amerykańskie
Przyjęcie obywatelstwa amerykańskiego wymaga od nas przygotowania się do egzaminu oraz złożenia przysięgi wierności z równoczesnym wyrzeczeniem się lojalności wobec innych państw.


Egzamin...

Do egzaminu należy przygotować się z konstytucji, historii i struktury rządu amerykańskiego. Wiadomości te są dostępne we wszystkich bibliotekach publicznych i każda osoba ubiegająca się o obywatelstwo amerykańskie musi wykazać się ich znajomością. Trzeba także znać podstawy języka angielskiego aby być w stanie porozumieć się z przedstawicielem Urzędu Imigracyjnego w trakcie egzaminu, na przykład:
 • What is your name?  (Jak masz na imie?)

 • Please sit down.       (Proszę usiąść.)

 • Where do you live?   (Gdzie ty mieszkasz?)
Zalecamy przygotowanie się do egzaminu po angielesku ponieważ nie będzie można w jego trakcie używać tłumacza. Po Polsku mogą zdawać tylko osoby mające 55 lat lub więcej, posiadające zieloną kartę przez co najmniej 15 lat, lub w wieku 50 lat i posiadające zieloną kartę co najmniej 20 lat.

Zwolnione od egzaminu są osoby, które według prawa imigracyjnego kwalifikują się jako niepełnosprawne (mogą to być osoby starsze). W takim wypadku trzeba wypełnić odpowiedni formularz, w którym należy wykazać i udowodnić wszelkie dolegliwości uniemożliwiające danej osobie uczenie się lub zapamiętywanie.

Proszę  się nie martwić, bo jeżeli egzamin się nie uda, to można go powtórzyć  :)

Uprawnienia...

Po uzyskaniu obywatelstwa amerykańskiego, możesz uznawać Stany Zjednoczone za swoją nowa ojczyznę oraz otrzymasz dodatkowe uprawnienia takie jak:
 • Prawo do głosowania na przedstawicieli państwa, stanu, czy miasta, gdzie możesz przyczynić się na wpływ wyborów.

 • Możliwość podróżowania z paszportem amerykańskim po świecie. Każdy obywatel po roku otrzymania obywatelstwa może wyjechać z kraju na nieograniczony okres czasu. Natomiast rezydenci (posiadacze zielonej karty), którzy zbyt długo przebywają poza granicami kraju, mogą utracić prawo powrotu do USA.

 • Możliwość otrzymania pracy rządowej, stanowiska politycznego z wyjątkiem stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych. Niektóre stanowiska rządowe wymagają statusu obywatela.

 • Możliwość otrzymania pełnej emerytury nawet mieszkając poza granicami USA. W przeciwieństwie do rezydentów (posiadaczy zielonej karty), którzy mogą otrzymać tylko 75% (pobierane są opłaty/podatek w przypadku pobierania emerytury poza granicami USA). 

 • Możliwość sprowadzenia do USA rodziny: rodziców, żone lub męża, dzieci obojętnie na wiek czy stan cywilny oraz siostre lub brata.

 • Możliwość pomocy finansowej od państwa w wypadku kalectwa, utraty pracy, lub wszelkich dochodów.

 • Jedynie Obywatelstwo Amerykańskie chroni nas przed deportacją w przypadku popełnienia określonych przestępstw. Rezydenci (posiadacze zielonej karty) w tym wypadku zmuszeni są do opuszczenia kraju, lub są deportowani.

Każdy kto urodził się na terenie Stanów Zjednoczonych jest automatycznie obywatelem amerykańskim. Natomiast poprawka do Konstytucji #14, wprowadzona w 1868 roku umożliwia uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego poprzez naturalizacje (przyjęcie obywatlestwa). Procesowi naturalizacji podlegają obcokrajowcy, którzy wcześniej byli rezydentami USA i posiadali zieloną kartę przez co najmnej 5 lat. Natomiast dla osób, które otrzymały pobyt stały poprzez małżeństwo z obywatelem amerykańskim, okres ten wynosi 3 lata, pod warunkiem że to małżeństwo dalej trwa. Jeżeli nastąpił rozpad małżeństwa, poprzez rozwód, smierć lub separacje, okres ten wynosi rownież 5 lat.

Wymagania...

Każdy ubiegający się o obywatelstwo amerykańskie musi spełnić kilka warunków, takich jak:
 • Musi mieć ukończone 18 lat.

 • Mieszkać w USA przez więcej niż połowe piecio lub trzyletniego okresu wymaganego do ubiegania się o obywatelstwo (okres wyżej wymieniony).

 • Wykazać się czystym rekordem, oznacza to że:
  - Osoba nie kłamała starając się o pobyt stały w Stanach Zjednoczonych.
  - Nadal pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim tylko z jedną osobą.
  - Wypełniała legalnie roczne podatki za każdy przepracowany rok w USA.
  - Nie była lub nie jest zamieszaną w działalność nielegalną związaną z narkotykami, prostytucją lub hazardem.
  - Nie popełniła przestępstwa kryminalnego (jest jednak lista przestępstw, które mogą doprowadzić do odrzucenia aplikacji).

 • Zdać egzamin z historii i struktury rządu Stanów Zjednoczonych w języku angielskim.

 • Mężczyźni pomiędzy 18 i 26 rokiem życia muszą udowodnić, że zarejestrowali się do służby wojskowej w Selective Service pokazujac numer. Dotyczy to również mężczyzn powyżej 26 rokiem życia, jeżeli przybyli do Stanów Zjednoczonych w okresie 18 - 26 rokiem życia.
  (Każdy Mężczyzna, który mieszkał lub mieszka w Stanach Zjednoczonych przez jakikolwiek okres między swymi 18 a 26 urodzinami musi być zarejstrowany w systemie Selective Service. Zwolnieni od tego obowiązku są mężczyźni, którzy przyjechali do USA po ukończeniu 26 roku życia. Można zarejstrować się w każdym urzędzie pocztowym lub za pośrednictwem internetu wypełniając formularz po angielsku
  Jeżeli petent ma obowiązek rejestracji, a nie uczynił tego przed ukończeniem 26 lat, to powinien: podjąć następujące kroki:
  1. Zadzwonić po angielsku na telefon: 1-847 688-6888 (urodzeni po 31 grudnia 1959) lub 1-703 605-4047 (urodzeni przed 29 marca 1957) i wypełnić kwestionariusz Selective Service.
  2. Otrzymać list od Selective Service "Status information letter" oraz
  3. Wyslać list "Status information letter" do urzędu imigracyjnego razem z wnioskiem o nturalizacje.)

ŻYCZE  POWODZENIA !

Jak zostać obywatelem Stanów Zjednoczonych?
Są różne drogi aby być  lub stać  sie obywatelem USA:
 • Sam fakt, ze dziecko urodzi się w USA automatycznie daje mu obywatelstwo amerykańskie
 • W bardzo wielu przypadkach jeśli dziecko urodzi się poza granicami USA, ale przynajmniej jeden z rodziców był obywatelem USA kiedy urodziło się dziecko, dziecko otrzymuje automatycznie obywatelstwo amerykańskie ( w przyszłości kiedy dziecko będzie miało juz swoje dzieci one także mogą kwalifikować się do przyznania im amerykańskiego obywatelstwa - zależne to będzie jednak od prawa jakie będzie obowiązywało w dniu narodzin dzieci - zdarza się bowiem, ze prawo kontrolujące "dziedzicznie" obywatelstwa po rodzicach obywatelach USA, wymaga by dziecko bądź rodzice lub rodzice I dziecko wykazali a period of residence in the USA - czyli udowodnili, ze mieszkali przez jakiś okres czasu w USA. Czasem prawo wymaga udowodnienia konkretnego okresu czasu pobytu w USA, czasem jest to tylko wymóg udowodnienia, ze wogóle mieszkał ktoś w Stanach - wtedy można przyjąć, ze miesiąc czasu to okres wystarczający do tego aby udowodnić residence in the USA. Jednak długość  czasu nie jest tu sprawa kluczowa - najważniejsze aby Immigration Office bądź  konsul uwierzył, ze był to czas residence a nie tylko visit ( wizyta ).
Bardziej obrazowo ( a mniej zawile ) będzie to wyglądać  tak:
* do 24 maja 1934 roku- aby dziedziczyć obywatelstwo po ojcu ( wtedy prawo pozwalało tylko na dziedziczenie obywatelstwa po ojcu ) ojciec musiał mieszkać w USA przez jakiś czas przed narodzinami dziecka ( nieważne jak długo ojciec mieszkał u USA ). Prawo to odebrane było jako dyskryminacja I w 1994 roku Kongress przegłosował ustawe, która mówi, ze można dziedziczyć obywatelstwo ze nie tylko po ojcu ale także po matce.
Jeśli więc urodziłeś  się  przed 24 maja 1934 roku, a twój ojciec bądź matka byli obywatelami Stanów Zjednoczonych wtedy ty - w myśl obowiązującego wtedy prawa - również nabyłeś obywatelstwo amerykańskie. Jeśli któreś z twoich rodziców urodziło się przed 24 maja 1934 roku a istnieje możliwość, ze nabyli oni obywatelstwo amerykańskie po swoich rodzicach, wtedy ty również możesz nabyć obywatelstwo amerykańskie.
*25 maja 1934 - 12 stycznia 1941 - abyś mógł nabyć obywatelstwo amerykańskie wymógł prawny był następujący: oboje rodzice muszą być obywatelami amerykańskimi, a przynajmniej jedno z nich musiało mieszkać w USA zanim się urodziłeś. Możliwa jest też sytuacja otrzymania obywatelstwa amerykańskiego przez dziecko, kiedy tylko jedno z rodziców ma obywatelstwo a jego krajem “residence” były Stany Zjednoczone - jeśli nabyłeś obywatelstwo Amerykańskie w ten właśnie sposób, to powinienies był mieszkać przynajmniej 2 lata w USA, kiedy miałeś 14-28 lat. Możliwa była też sytuacja, że, jeśli twój rodzic był tylko rezydentem, ale otrzymał obywatelstwo zanim ty skończyłeś 18 lat, a ty mieszklaes na stałe w USA przed ukończeniem 18 roku życia – wtedy także należało ci się obywatelstwo amerykańskie.
*13 stycznia 1941 – 23 grudnia1952, – jeśli urodziłeś się między 13 stycznia 1941 a 23 grudnia 1952 I oboje twoi rodzice byli obywatelami amerykańskimi, a przynajmniej jedno z nich mieszkało wcześniej w USA ( nie, jako “visitor”, ale jako “resident” ) to automatycznie nabywałeś prawo do otrzymania obywatelstwa amerykańskiego. Jeśli tylko jedno z rodziców miało obywatelstwo ty abyś ty mógł otrzymać obywatelstwo amerykańskie twój rodzic powinien był mieszkać w USA minimum 10 lat przed twoim urodzeniem a minimum 5 lat z tych 10 powinno minąć po ukończeniu przez twojego rodzica 16 lat. Jeśli twoi rodzice spełniali powyższe wymogi, to ty po otrzymaniu obywatelstwa, ( aby je utrzymać) powinieneś był mieszkać w USA przez przynajmniej 2 lata, kiedy miałeś 14 –28 lat.
Była też możliwość abyś dziedziczyć obywatelstwo po rodzicu, który nabył obywatelstwo zanim skończyłeś 18 lat a zacząłeś mieszkać w USA przed ukończeniem przez ciebie 18 lat.
*24 grudnia 1952 - 13 listopada 1986 - jeśli oboje twoi rodzice mieli obywatelstwo amerykańskie a przynajmniej jedno z nich mieszkało wcześniej w USA to w momencie twoich narodzin automatycznie dziedziczyłeś obywatelstwo amerykańskie. Jeśli tylko jeden z rodziców miał obywatelstwo amerykańskie w momencie, kiedy Sie urodziłeś, to abyś mógł otrzymać obywatelstwo amerykańskie twój rodzic powinien był mieszkać w Stanach przez minimum 5 lat, z czego 2 lata powinien był mieszkać po ukończeniu przez niego/nią 16 lat. Abyś nie stracił obywatelstwa musisz mieszkać w USA przez minimum 2 lata, kiedy masz 14-28 lat.
*14 listopada 1986 – do chwili obecnej, – jeśli w chwili narodzin dziecka oboje rodzice są obywatelami USA a przynajmniej jedno z nich mieszkało wcześniej w Stanach, wtedy dziecko nabywa obywatelstwo amerykańskie automatycznie. Jeśli tylko jeden rodzic jest obywatelem USA w chwili narodzin dziecka to, aby dziecko miało obywatelstwo amerykańskie ten rodzic powinien był mieszkać w Stanach przez minimum 5 lat, z czego przynajmniej 2 lata po ukończeniu przez tego rodzica lat 14.
 • Automatycznie nabywa obywatelstwo amerykankie dziecko, którego jeden bądź dwoje rodziców nabyło obywatelstwo USA poprzez naturalizacje ( zdanie egzaminu I nadanie obywatelstwa ), ale warunkiem jest, aby dziecko to Miało wcześniej green card oraz było w wieku poniżej lat 18.
 • Także dziecko, którego rodzic był urodzony w Stanach albo zdał egzamin I otrzymał obywatelstwo amerykańskie zanim dziecko ukończyło lat 18 w czasie, kiedy dziecko mieszkało w USA oraz kiedy dziecko posiadało green card
 • Dzieci, które mieszkają poza granicami USA a przynajmniej jeden z rodziców Mieszkał w Stanach przez minimum 5 lat, ( z czego 2 lata po ukończeniu 14 lat) także mogą wystąpić o przyznanie im obywatelstwa amerykańskiego. Jak to zrobić? Dzieci, które sa w takiej sytuacji powinny wlecieć do USA na wizie imigracyjnej, a będąc juz w Stanach złożyć wniosek do urzędu imigracyjnego o wydanie im “certificate of citizenship”( forma, która powinna by złożona do USCIS to N-600 )
Jakie musze spełniać wymagania, aby móc zdawać egzamin na obywatelstwo?
Aby móc zdawać egzamin na obywatelstwo należy:
 • Być rezydentem przez minimum 5 lat 
 • Być rezydentem przez minimum 3 lata, ( jeśli nasz Współmałżonek ma obywatelstwo amerykańskie i mieszkacie razem przez minimum 3 lata)
 • miec minimum 18 lat i byc 'good moral character'
 • Potrafić mówić, czytać i pisać w języku angielskim oraz znać historie Stanów Zjednoczonych i mieć podstawowe wiadomości na temat rządu w USA
 • Przynajmniej od 3 miesięcy być rezydentem stanu, w którym składamy petycje N-400
 • W ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczyć pobytu poza granicami kraju o czas dłuższy nisz rok ( najlepiej, jeśli nie przekraczamy terminu pół roku)
 • Być obecnym fizycznie w Stanach Zjednoczonych, przez co najmniej 30 miesięcy w ciagu 5 lat wymaganych do ubiegania się o obywatelstwo
 • Być obecnym fizycznie w Stanach Zjednoczonych, przez co najmniej 18 miesięcy w ciągu 3 lat wymaganych do ubiegania się o obywatelstwo, jeśli jesteś współmałżonkiem obywatela USA
 • Płacić systematycznie podatki od momentu otrzymania green card
Ubiegając się o obywatelstwo wypełnić należy formie, N-400, dołączyć 2 zdjęcia oraz czek / money order . Wymagana jest także kopia obu stron green card.
Proszę pamiętać, aby zostawić sobie kopie formy, N-400 aby mieć się, z czego przygotować potem do egzaminu.
OD 2006 ROKU ZMIENIA SIE FORMA EGZAMINOW NA OBYWATELSTWO, AMERYKANSKIE.
Polecam link : http://uscis.gov/graphics/services/natz/NatzTesting.pdf
gdzie można znaleźć troszkę informacji o tym jak przeprowadzano próbny nowy egzamin.
Zdania do egzaminu na obywatelstwo ( cześć pisemna) zaczerpnięte ze strony urzędu imigracyjnego: 
 

CIVICS/HISTORY
A Senator is elected for 6 years.
________ is the Vice President of the United States.
All people want to be free.
America is the land of freedom.
All United States citizens have the right to vote.
America is the home of the brave.
America is the land of the free.
_________ is the President of the United States.
Citizens have the right to vote.
Congress is part of the American government.
Congress meets in Washington, D.C.
Congress passes laws in the United States.
George Washington was the first president.
I want to be a citizen of the United States.
I want to be an American citizen.
I want to become an American so I can vote.
It is important for all citizens to vote.
Many people come to America for freedom.
Many people have died for freedom.
Martha Washington was the first first lady.
Only Congress can declare war.
Our Government is divided into three branches.
People in America have the right to freedom.
People vote for the President in November.
The American flag has stars and stripes.
The American flag has 13 stripes.
The capital of the United States is Washington, D.C.
The colors of the flag are red, white, and blue.
The Constitution is the supreme law of our land.
The flag of the United States has 50 stars.
The House and Senate are parts of Congress.
The people have a voice in Government.
The people in the class took a citizenship test.
The President enforces the laws.
The President has the power of veto.
The President is elected every 4 years.
The President lives in the White House.
The President lives in Washington, D.C.
The President must be an American citizen.
The President must be born in the United States.
The President signs bills into law.
The stars of the American flag are white.
The Statue of Liberty was a gift from France.

EVERYDAY LIFE
There are three branches of Government.
He came to live with his brother.
He has a very big dog.
He knows how to ride a bike.
He wanted to find a job.
He wanted to talk to his boss.
He went to the post office.
His wife is at work right now.
His wife worked in the house.
I am too busy to talk today.
I bought a blue car today.
I came to _______ (city) today for my interview.
I count the cars as they pass by the office.
I drive a blue car to work.
I go to work everyday.
I have three children.
I know how to speak English.
I live in the State of ____________.
I want to be a United States citizen.
It is a good job to start with.
My car does not work.
She can speak English very well.
She cooks for her friends.
She is my daughter, and he is my son.
She needs to buy some new clothes.
She wanted to live near her brother.
She was happy with her house.
The boy threw a ball.
The children bought a newspaper.
The children play at school.
The children wanted a television.
The man wanted to get a job.
The teacher was proud of her class.
The white house has a big tree.
They are a very happy family.
They are very happy with their car.
They buy many things at the store.
They came to live in the United States.
They go to the grocery store.
They have horses on their farm.
They live together in a big house.
They work well together.
Today I am going to the store.
Today is a sunny day.
Warm clothing was on sale in the store.
We are very smart to learn this.
We have a very clean house.
You cook very well.
You drink too much coffee.
You work very hard at your job.
100 przykładowych pytan do egzaminu na obywatelstwo – część ustna : historia Stanów Zjednoczonych & Rząd Stanów Zjednoczonych.
Zaczerpniete ze strony urzędu imigracyjnego:

DEPARTMENT OF JUSTICE
Immigration & Naturalization Service 100 Typical Questions
1. WHAT ARE THE COLORS OF OUR FLAG?
2. HOW MANY STARS ARE THERE IN OUR FLAG?
3. WHAT COLOR ARE THE STARS ON OUR FLAG?
4. WHAT DO THE STARS ON THE FLAG MEAN?
5. HOW MANY STRIPES ARE THERE IN THE FLAG?
6. WHAT COLOR ARE THE STRIPES?
7. WHAT DO THE STRIPES ON THE FLAG MEAN?
8. HOW MANY STATES ARE THERE IN THE UNION?
9. WHAT IS THE 4TH OF JULY?
10. WHAT IS THE DATE, OF INDEPENDENCE DAY?
11. INDEPENDENCE FROM WHOM?
12. WHAT COUNTRY DID WE FIGHT DURING THE REVOLUTIONARY WAR?
13. WHO WAS THE FIRST PRESIDENT OF THE UNITED STATES?
14. WHO IS THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES TODAY?
15. WHO IS THE VICE-PRESIDENT OF THE UNITED STATES TODAY?
16. WHO ELECTS THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES?
17. WHO BECOMES PRESIDENT OF THE UNITED STATES IF THE PRESIDENT SHOULD DIE?
18. FOR HOW LONG DO WE ELECT THE PRESIDENT?
19. WHAT IS THE CONSTITUTION?
20. CAN THE CONSTITUTION BE CHANGED?
21. WHAT DO WE CALL A CHANGE TO THE CONSTITUTION?
22. HOW MANY CHANGES OR AMENDMENTS ARE THERE TO THE CONSTITUTION?
23. HOW MANY BRANCHES ARE THERE IN OUR GOVERNMENT?
24. WHAT ARE THE THREE BRANCHES OF OUR GOVERNMENT?
25. WHAT IS THE LEGISLATIVE BRANCH OF OUR GOVERNMENT?
26. WHO MAKES THE LAWS IN THE UNITED STATES?
27. WHAT IS CONGRESS?
28. WHAT ARE THE DUTIES OF CONGRESS?
29. WHO ELECTS CONGRESS?
30. HOW MANY SENATORS ARE THERE IN CONGRESS?
31. CAN YOU NAME THE TWO SENATORS FROM YOUR STATE?
32. FOR HOW LONG DO WE ELECT EACH SENATOR?
33. HOW MANY REPRESENTATIVES ARE THERE IN CONGRESS?
34. FOR HOW LONG DO WE ELECT THE REPRESENTATIVES?
35. WHAT IS THE EXECUTIVE BRANCH OF OUR GOVERNMENT?
36. WHAT IS THE JUDICIARY BRANCH OF OUR GOVERNMENT?
37. WHAT ARE THE DUTIES OF THE SUPREME COURT?
38. WHAT IS THE SUPREME LAW OF THE UNITED STATES?
39. WHAT IS THE BILL OF RIGHTS?
40. WHAT IS THE CAPITAL OF YOUR STATE?
41. WHO IS THE CURRENT GOVERNOR OF YOUR STATE?
42. WHO BECOMES PRESIDENT OF THE U.S.A. IF THE PRESIDENT AND THE VICE-PRESIDENT SHOULD DIE?
43. WHO IS THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT?
44. CAN YOU NAME THE THIRTEEN ORIGINAL STATES?
45. WHO SAID, "GIVE ME LIBERTY OR GIVE ME DEATH"?
46. WHICH COUNTRIES WERE OUR ENEMIES DURING WORLD WAR II?
47. WHAT ARE THE 49TH AND 50TH STATES OF THE UNION?
48. HOW MANY TERMS CAN A PRESIDENT SERVE?
49. WHO WAS MARTIN LUTHER KING, JR.?
50. WHO IS THE HEAD OF YOUR LOCAL GOVERNMENT?
51. ACCORDING TO THE CONSTITUTION, A PERSON MUST MEET CERTAIN REQUIREMENTS IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO BECOME PRESIDENT. NAME ONE OF THESE REQUIREMENTS.
52. WHY ARE THERE 100 SENATORS IN THE SENATE?
53. WHO SELECTS THE SUPREME COURT JUSTICES?
54. HOW MANY SUPREME COURT JUSTICES ARE THERE?
55. WHY DID THE PILGRIMS COME TO AMERICA?
56. WHAT IS THE HEAD EXECUTIVE OF A STATE GOVERNMENT CALLED?
57. WHAT IS THE HEAD EXECUTIVE OF A CITY GOVERNMENT CALLED?
58. WHAT HOLIDAY WAS CELEBRATED FOR THE FIRST TIME BY THE AMERICAN COLONISTS?
59. WHO WAS THE MAIN WRITER OF THE DECLARATION OF INDEPENDENCE?
60. WHEN WAS THE DECLARATION OF INDEPENDENCE ADOPTED?
61. WHAT IS THE BASIC BELIEF OF THE DECLARATION OF INDEPENDENCE?
62. WHAT IS THE NATIONAL ANTHEM OF THE UNITED STATES?
63. WHO WROTE THE STAR-SPANGLED BANNER?
64. WHERE DOES FREEDOM OF SPEECH COME FROM?
65. WHAT IS THE MINIMUM VOTING AGE IN THE UNITED STATES?
66. WHO SIGNS BILLS INTO LAW?
67. WHAT IS THE HIGHEST COURT IN THE UNTIED STATES?
68. WHO WAS THE PRESIDENT DURING THE CIVIL WAR?
69. WHAT DID THE EMANCIPATION PROCLAMATION DO?
70. WHAT SPECIAL GROUP ADVISES THE PRESIDENT?
71. WHICH PRESIDENT IS CALLED THE "FATHER OF OUR COUNTRY"?
72. WHAT IMMIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE FORM IS USED TO APPLY TO BECOME A NATURALIZED CITIZEN?
73. WHO HELPED THE PILGRIMS IN AMERICA?
74. WHAT IS THE NAME OF THE SHIP THAT BROUGHT THE PILGRIMS TO AMERICA?
75. WHAT WERE THE 13 ORIGINAL STATES OF THE UNITED STATES CALLED?
76. NAME 3 RIGHTS OR FREEDOMS GUARANTEED BY THE BILL OF RIGHTS?
77. WHO HAS THE POWER TO DECLARE WAR?
78. WHAT KIND OF GOVERNMENT DOES THE UNITED STATES HAVE?
79. WHICH PRESIDENT FREED THE SLAVES?
80. IN WHAT YEAR WAS THE CONSTITUTION WRITTEN?
81. WHAT ARE THE FIRST 10 AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION CALLED?
82. NAME ONE PURPOSE OF THE UNITED NATIONS.
83. WHERE DOES CONGRESS MEET?
84. WHOSE RIGHTS ARE GUARANTEED BY THE CONSTITUTION AND THE BILL OF RIGHTS?
85. WHAT IS THE INTRODUCTION TO THE CONSTITUTION CALLED?
86. NAME ONE BENEFIT OF BEING A CITIZEN OF THE UNITED STATES.
87. WHAT IS THE MOST IMPORTANT RIGHT GRANTED TO U.S. CITIZENS?
88. WHAT IS THE UNITED STATES CAPITOL?
89. WHAT IS THE WHITE HOUSE?
90. WHERE IS THE WHITE HOUSE LOCATED?
91. WHAT IS THE NAME OF THE PRESIDENT’S OFFICIAL HOME?
92. NAME ONE RIGHT GUARANTEED BY THE FIRST AMENDMENT.
93. WHO IS THE COMMANDER IN CHIEF OF THE U.S. MILITARY?
94. WHICH PRESIDENT WAS THE FIRST COMMANDER IN CHIEF OF THE U.S. MILITARY?
95. IN WHAT MONTH DO WE VOTE FOR THE PRESIDENT?
96. IN WHAT MONTH IS THE NEW PRESIDENT INAUGURATED?
97. HOW MANY TIMES MAY A SENATOR BE RE-ELECTED?
98. HOW MANY TIMES MAY A CONGRESSMAN BE RE-ELECTED?
99. WHAT ARE THE 2 MAJOR POLITICAL PARTIES IN THE U.S. TODAY?
100. HOW MANY STATES ARE THERE IN THE UNITED STATES?

ANSWERS
1. RED, WHITE, AND BLUE
2. FIFTY (50)
3. WHITE
4. ONE FOR EACH STATE IN THE UNION
5. THIRTEEN (13)
6. RED AND WHITE
7. THEY REPRESENT THE ORIGINAL 13 STATES
8. FIFTY (50)
9. INDEPENDENCE DAY
10. JULY 4TH
11. ENGLAND
12. ENGLAND
13. GEORGE WASHINGTON
14. GEORGE W. BUSH
15. DICK CHENEY
16. THE ELECTORAL COLLEGE
17. VICE PRESIDENT
18. FOUR YEARS
19. THE SUPREME LAW OF THE LAND
20. YES
21. AMENDMENTS
22. TWENTY SEVEN ( 27)
23. THREE (3)
24. LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIARY
25. CONGRESS
26. CONGRESS
27. THE SENATE AND THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
28. TO MAKE LAWS
29. THE PEOPLE
30. 100
31. (INSERT LOCAL INFORMATION)
32. SIX YEARS (6)
33. 435
34. TWO YEARS (2)
35. THE PRESIDENT, CABINET, AND DEPARTMENTS UNDER THE CABINET MEMBERS
36. THE SUPREME COURT
37. TO INTERPRET LAWS
38. THE CONSTITUTION
39. THE FIRST 10 AMENDMENTS OF THE CONSTITUTION
40. (INSERT LOCAL INFORMATION)
41. (INSERT LOCAL INFORMATION)
42. SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
43. WILLIAM REHNQUIST
44. CONNECTICUT, NEW HAMPSHIRE, NEW YORK, NEW JERSEY, MASSACHUSETTS, PENNSYLVANIA, DELAWARE, VIRGINIA, NORTH CAROLINA, SOUTH CAROLINA, GEORGIA, RHODE ISLAND, AND MARYLAND
45. PATRICK HENRY
46. GERMANY, ITALY, AND JAPAN
47. HAWAII AND ALASKA
48. TWO (2)
49. A CIVIL RIGHTS LEADER
50. (INSERT LOCAL INFORMATION)
51. MUST BE A NATURAL BORN CITIZEN OF THE UNITED STATES; MUST BE AT LEAST 35 YEARS OLD BY THE TIME HE/SHE WILL SERVE; MUST HAVE LIVED IN THE UNITED STATES FOR AT LEAST 14 YEARS
52. TWO FROM EACH STATE
53. APPOINTED BY THE PRESIDENT
54. NINE (9)
55. FOR RELIGIOUS FREEDOM
56. GOVERNOR
57. MAYOR
58. THANKSGIVING
59. THOMAS JEFFERSON
60. JULY 4, 1776
61. THAT ALL MEN ARE CREATED EQUAL
62. THE STAR-SPANGLED BANNER
63. FRANCIS SCOTT KEY
64. THE BILL OF RIGHTS
65. EIGHTEEN (18)
66. THE PRESIDENT
67. THE SUPREME COURT
68. ABRAHAM LINCOLN
69. FREED MANY SLAVES
70. THE CABINET
71. GEORGE WASHINGTON
72. FORM N-400, "APPLICATION TO FILE PETITION FOR NATURALIZATION"
73. THE AMERICAN INDIANS (NATIVE AMERICANS)
74. THE MAYFLOWER
75. COLONIES
76.
(A) THE RIGHT OF FREEDOM OF SPEECH, PRESS, RELIGION, PEACEABLE ASSEMBLY AND REQUESTING CHANGE OF GOVERNMENT.
(B) THE RIGHT TO BEAR ARMS (THE RIGHT TO HAVE WEAPONS OR OWN A GUN, THOUGH SUBJECT TO CERTAIN REGULATIONS).
(C) THE GOVERNMENT MAY NOT QUARTER, OR HOUSE, SOLDIERS IN THE PEOPLES HOMES DURING PEACETIME WITHOUT THE PEOPLES CONSENT.
(D) THE GOVERNMENT MAY NOT SEARCH OR TAKE A PERSONS PROPERTY WITHOUT A WARRANT.
(E) A PERSON MAY NOT BE TRIED TWICE FOR THE SAME CRIME AND DOES NOT HAVE TO TESTIFY AGAINST HIMSELF.
(F) A PERSON CHARGED WITH A CRIME STILL HAS SOME RIGHTS, SUCH AS THE RIGHT TO A TRIAL AND TO HAVE A LAWYER.
(G) THE RIGHT TO TRIAL BY JURY IN MOST CASES.
(H) PROTECTS PEOPLE AGAINST EXCESSIVE OR UNREASONABLE FINES OR CRUEL AND UNUSUAL PUNISHMENT.
(L) THE PEOPLE HAVE RIGHTS OTHER THAN THOSE MENTIONED IN THE CONSTITUTION. ANY POWER NOT GIVEN TO THE FEDERAL GOVERNMENT BY THE CONSTITUTION IS A POWER OF EITHER THE STATE OR THE PEOPLE.
77. THE CONGRESS
78. REPUBLICAN
79. ABRAHAM LINCOLN
80. 1787
81. THE BILL OF RIGHTS
82. FOR COUNTRIES TO DISCUSS AND TRY TO RESOLVE WORLD PROBLEMS; TO PROVIDE ECONOMIC AID TO MANY COUNTRIES.
83. IN THE CAPITOL IN WASHINGTON, D.C.
84. EVERYONE (CITIZENS AND NON-CITIZENS LIVING IN THE U.S.)
85. THE PREAMBLE
86. OBTAIN FEDERAL GOVERNMENT JOBS; TRAVEL WITH A U.S. PASSPORT; PETITION FOR CLOSE RELATIVES TO COME TO THE U.S. TO LIVE
87. THE RIGHT TO VOTE
88. THE PLACE WHERE CONGRESS MEETS
89. THE PRESIDENTS OFFICIAL HOME
90. WASHINGTON, D.C. (1600 PENNSYLVANIA AVENUE, NW)
91. THE WHITE HOUSE
92. FREEDOM OF: SPEECH, PRESS, RELIGION, PEACEABLE ASSEMBLY, AND REQUESTING CHANGE OF THE GOVERNMENT
93. THE PRESIDENT
94. GEORGE WASHINGTON
95. NOVEMBER
96. JANUARY
97. THERE IS NO LIMIT
98. THERE IS NO LIMIT
99. DEMOCRATIC AND REPUBLICAN
100. FIFTY (50)
 

Tekst przysięgi składanej podczas nadania obywatelstwa amerykańskiego:

The Oath of Allegiance
I hereby declare, on oath, that I absolutely, and entirely, renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state or sovereignty of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution, and laws, of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the armed forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance, under civilian direction, when required by the law; and that I take this obligation freely, without any mental reservation, or purpose of evasion, so help me God.

 
PODWOJNE OBYWATELSTWO 
Przyjmując obywatelstwo amerykańskie niektórzy muszą zrzec się swojego wcześniejszego obywatelstwa ( nie dotyczy to Polaków - Polacy zachowują podwójne obywatelstwo; aby zrzec się obywatelstwa polskiego należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do prezydenta RP; zrzeczenie się obywatelstwa polskiego jest bardzo trudne i udaje się to tylko nielicznym).
Oto lista krajów gdzie dozwolone jest posiadanie podwójnego obywatelstwa, ( czyli osoby posiadające obywatelstwo niżej wymienionych krajów mogą bez przeszkód przyjąć obywatelstwo amerykańskie i tym samym mieć podwójne obywatelstwo): 
Albania
Cyprus
Jamaica
Portugal
Antigua
Dominica
Latvia
Romania
Barbados
Dominican Republic
Lesotho
St. Christopher
Belize
Ecuador
Liechtenstein
St. Kitts
Benin
El Salvador
Macao
St. Lucia
Bulgaria
France
Maldives
Slovenia
Burkina Faso
Ghana
Mexico
Sri Lanka
Cambodia
Greece
Morocco
Switzerland
Canada
Grenada
Namibia
Syria
Cape Verde
Guatemala
Nevis
Togo
Central African Republic
Hong Kong
New Zealand
Tunisia
Colombia
Hungary
Nigeria
Turkey
Costa Rica
Iran
Panama
Tuvalu
Cote d`Ivoire
Ireland
Peru
United Kingdom
Croatia
Israel
Poland

Oto lista krajów, których obywatele nie mogą mieć podwójnego obywatelstwa po przyjęciu obywatelstwa amerykańskiego:
Algeria
Equatorial Guinea
Monaco
Sierra Leone
Andorra
Gabon
Mongolia
Singapore
Azerbaijan
Guinea
Myanmar (Burma)
South Korea
Bahrain
Honduras
Nepal
Sudan
Belarus
India
New Guinea
Swaziland
Belgium
Indonesia
Nicaragua
Sweden
Bhutan
Iraq
Niger
Taiwan
Bolivia
Japan
North Korea
Tonga
Botswana
Kazakhstan
Norway 
Uganda
Brunei
Kiribati
Oman
Ukraine
Burundi
Kuwait
Pakistan
United Arab Emirates
Cameroon
Kyrgyzstan
Palau
Uzbekistan
Chile
Laos
Papua
Venezuela
China
Libya
Principe Island
Vietnam
Congo
Malawi
Qatar
Yemen
Cuba
Malaysia
Rwanda
Zimbabwe
Djibouti
Mali
Saudi Arabia

 

Obywatelstwo - proces naturalizacji - pytania i odpowiedzi. 
1.  Kto może zdawać egzamin na obywatelstwo po 3 latach?

Po 3 latach posiadania Green Card następujące osoby mogą zdawać egzamin na obywatelstwo:
A)   współmałżonek obywatela USA, który pozostaje w związku małżeńskim w obywatelem USA przez 3 lata, a także obywatel USA posiadający  obywatelstwo amerykańskie, przez co najmniej 3 lata
b)   żona/mąż obywatela USA, która była maltretowana/pobita przez współmałżonka ( obywatela USA) - prawo do zdawania obywatelstwa przysługuje nawet w chwili, kiedy dana osoba jest rozwiedziona bądź w separacji
c)   uchodźcy ( refugees ) 

·d)   osoby mające azyl polityczny ( political asylee ) ·e)   
osoby służące w US military
f)   wdowy bądź wdowcy po żołnierzach służących w US military
g)   współmałżonkowie obywateli USA wykonywujących pewne zawody poza granicami USA
2.  Kiedy współmałżonek obywatela USA nie może zdawać egzaminu na obywatelstwo, mimo, że ich małżeństwo trwa 3 lata?

Następujące osoby - mimo, ze żyją w związku małżeńskim od 3 lat z obywatelem USA - nie mogą zdawać egzaminu na obywatelstwo:
a)  osoby, których współmałżonek umrze
b)  osoby, które żyją w separacji bądź są leganie rozwiedzione przed interview - egzaminem na obywatelstwo
c)  osoby, które przestały mieszkać ze swoim małżonkiem 

3.  Kiedy powinienem wypełnić aplikacje na obywatelstwo?

3 Miesiące przed upływem 5 lat ( bądź 3 lat) odkąd dana osoba posiada Zielona Karte.


4.  Co stanie się, jeśli wyśle aplikacje zbyt wcześnie?

Są dwie możliwości: albo aplikacja zostanie zwrócona do ciebie , albo dostaniesz wezwanie na interview ( na egzamin ) a tam dowiesz się , że niestety egzamin nie może być przeprowadzony i należy wypełnić aplikacje od nowa. 

5.  Czy może ze mną na egzamin jechać pani z agencji, która wypełniała mi aplikacje N-400?

Nie, nie może, chyba ze chodzi ci o to aby ktoś towarzyszył ci  podczas podroży do USCIS, bo na czas zdawania egzaminu nie wolno będzie wejść tej Pani do pomieszczenia gdzie będzie egzamin. 

6.  Czy jeśli ktoś nie zarejestrował się w Selective Service może nie dostać z tego powodu obywatelstwa?

Oczywiście, że tak i takich przypadków są tysiące. 

7.  Mam Zielona Karte od 2 lat, ale przylatuje do USA tylko na czas wakacji i Świąt Bożego Narodzenia. Czy jest możliwość abym mogła studiować w Polsce a ten czas liczył mi się do obywatelstwa? Byłam już u jednego prawnika i powiedział mi, że jeśli będę studiowała na uczelni, która ma filie w Polsce, a główny ośrodek w USA wtedy ten czas studiowania w Polsce zaliczy mi się do obywatelstwa.

Nie jest to prawda. Prawo do 'zaliczenia' czasu pobytu poza USA tak jakby dana osoba była na terenie USA przez cały czas maja pewne osoby, ale PRACUJACE poza USA w bardzo określonych zawodach i firmach oraz np. księża i zakonnice, a NIE STUDENCI. I co ciekawe - właśnie bardzo wiele osób teraz ma oddalane aplikacje z tego powodu i nawet nie sa dopuszczane do egzaminu tylko przychodzą do urzędu imigracyjnego po to by odejść z kwitkiem. Nie jest to więc mało popularne pytanie i zapewne wiele osób 'wpadło' na ten sam pomyśl co ty aby zaliczyć czas studiowania w Polsce jako czas 'obecności fizycznej' w USA. 

8.  Czy mogą wysłać aplikacje na obywatelstwo w jednej kopercie z aplikacja mojej żony?

Oczywiście, że tak. Proszę pamiętać o wysłaniu listem poleconym bądź za potwierdzeniem odbioru.

9.  Czy mogę wypisać 1 czek czy muszę wypisać 2 osobne czeki: za aplikacje oraz na odciski palców?

Bez problemu można wysłać jeden czek.

10.  Dlaczego niektórzy mówią, ze traci się Zielona Karte po 6 miesiącach nieobecności w USA, a inne źródła podają, ze nie traci się Zielonej Karty tylko nie można ubiegać się o obywatelstwo?

Sprawa wygląda tak: jeśli ktoś nie przyleci do USA przynajmniej raz na rok - wtedy traci ( chociaż nie zawsze, ale najczęściej ) Zieloną Karte. Od tego jest wyjątek: mianowicie można ubiegać się o tzw. Biały Paszport. Natomiast jeśli nie przyleci się przynajmniej raz na pół roku do USA to nie traci się Green Card tylko traci się ciągłość czasu uskładanego do egzaminu na obywatelstwo. Czyli - po przylocie do USA po 7 miesiącach nieobecności - od nowa składa się czas aby moc przystąpić do egzaminu na obywatelstwo.
11) Czy oficer imigracyjny ma obowiązek zadawania pytań podczas egzaminu tylko tych, które znajdują się na web site urzędu imigracyjnego?

Oficer imigracyjny może zadać dowolne pytania dotyczące historii Stanów Zjednoczonych, ustroju politycznego, czy bieżących nazwisk osób piastujących najwyższe stanowiska w kraju. Nie jest nigdzie powiedziane, Iż będą to dokładnie te same pytania, które można znaleźć na stronie urzędu imigracyjnego.

12) Czy wymagana jest naprawdę bardzo dobra znajomość języka angielskiego?

Nie jest wymagana nadzwyczajna znajomość języka angielskiego, ale należy pamiętać, że osoba którą będzie przeprowadzała interview nie będzie powtarzała każdego zdania po dwa razy. Nie będzie miała tez obiekcji aby wręczyć notkę o niezdanym egzaminie jeśli ktoś nie będzie w stanie zrozumieć co jest do niego mówione.

13) Czy musze zaznaczyć w aplikacji N-400, iż moja żona przebywa nielegalnie w Stanach Zjednoczonych?

Nie zaznaczenie tego faktu może mieć dla ciebie  bardzo przykre konsekwencje. Wszystko co wpisujesz  w aplikacje powinno być prawda. Aczkolwiek proszę  licz się z faktem, że osoba przeprowadzjaca interview może żądać  pytania dotyczące twojej żony oraz jej statusu w U.S.A.

14) Czy muszę wnosić opłatę za odciski palców wraz z oplata za forme N-400?

Jeżeli masz mniej niż 75 lat opłata za odciski palców jest obowiązkowa.

15) Czy mogę wziąć swoja żonę aby towarzyszyła mi podczas egzaminu?

Niestety nie. W większości przypadków w budynku urzędu imigracyjnego znajdują się kafeterie gdzie twoja  żona może na ciebie poczekać ale nie jest to możliwe by towarzyszyła tobie  podczas egzaminu.

16) Czy jest możliwość odwołania się od decyzji urzędnika imigracyjnego, który stwierdził iż nie zdałem egzaminu?

Jest taka możliwość. proszę jednak skonsultować się wcześniej z prawnikiem, który powie ci  w jaki sposób można coś takiego zrobić.

17) Byłem aresztowany za posiadanie narkotyków. teraz chce zdawać egzamin na obywatelstwo. Czy muszę zatrudnić prawnika?

W twoim  przypadku bezwzględnie tak. Może się zdarzyć bowiem, że kiedy urząd dostał twoją  petycje o obywatelstwo wszczęto przeciwko tobie  postępowanie deportacyjne (taka cenę płaci się za posiadanie narkotyków).


AMERICAN VEREION

POLISH VERSION
 1. WHAT ARE THE COLORS OF THE FLAG OF TGE UNITED STATES

v     RED
v     WHITE
v     BLUE
 1. JAKIE SĄ KOLORY NA FLADZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

v     CZERWONY
v     BIAŁY
v     NIEBIESKI

 1. WHO IS THE COMMANDER IN CHIEF OF THE UNITED STATES OF AMERICA  ARMED FORCES

v     THE PRESIDENT
 1. KTO JEST GŁÓWNYM DOWODZĄCYM  SIŁ ZBROJNYCH USA

v     PREZYDENT

 1. WHAT IS THE BASIC BELIFE OF THE DECLARATION OG THE INDEPEDENCE

v     THAT ALL MEN ARE CREATED EQUAL

 1. JAKIE SĄ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚĆI

v     WSZYSCY LUDZIE SĄ SOBIE RÓWNI
 1. WHAT IS THE NATIONAL ATHEM OF THE UNITED STATES OF AMERICA

v     THE STAR- SPANGLED BANNER

 1. JAK NAZYWA SIĘ HYMN USA

v     GWIAZDZISTY SZTANDAR
 1. HOW MANY STRIPES ARE ON  THE FLAG OF THE UNITED STATES

v     THERTEEN

 1. ILE JEST PASÓW NA FLADZE USA

v     13
 1. NAME ONE PURPOSE OF THE UNITED UNION

v     FOR COUNTRIES TO DISCUSS AND TRY TO RESOLVE WORD PROBLEMS

v     KEEP WOR PEACE

v     TO PROVIDE ECONOMIC AND EDUCATIONAL AID TO MANY COUNTRIES
 1. WYMIEŃ CELE ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

v     DYSKUTOWANIE I ROZWIĄZYWANIE ŚWIATOWYCH PROBLEMÓW

v     UTRZYMYWANIE POKOJU NA ŚWIECIE

v     UDZIELANIE POMOCY EKONOMICZNEJ I EDUKACYJNEJ WIELU KRAJOM


 1. WHAT DO THE STRIPES OF THE FLAG OF THE UNITED STATES MEAN

v     THE ORGINAL THIRTEEN STATES

 1. CO OZNACZAJĄ PASY NA FLADZE USA

v     PIERWSZE 13 STANÓW ( STANY ZAŁOŻYCIELE )
 1. WHEN DID THE UNITED STATES ENTER  WORD WAR II

v     AFTER JAPANES PLANES BOMBED PEAR HARBOR I HAWAII DECEMBER 7 1941
 1. KIEDY USA PRZYSTĄPIŁY DO II WOJNY ŚWIATOWEJ

v     PO ZBOMBARDOWANIU PRZEZ JAPONIE PEARL HARBOR GRUDZIEŃ 7 1941

 1. WHAT  HOLIDAY IS CELEBRES ON THE 4th OF JULY

v     INDEPEDENCE DAY
 1. JAKIE ŚWIĘTO JEST OBCHODZONE 4 LIPCA

v     ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 1. ON WHAT  DATE  IS THE UNITED STATES INDEPEDENCE DAY  CELEBRETED

v     JULY 4th

 1. KIEDY JEST OBCHODZONE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

v     4 LIPIEC
 1. FROM WHAT COUNTRY DID THE UNITED STATES DECLARE ITS INDEPEDENCE

v     ENGLAND

 1. SPOD PANOWANIA JAKIEGO KRAJU UWOLNIŁY SIĘ STANY ZJEDNOCZONE I OGŁOSIŁY NIEPODLEGŁOŚC

v     ANGLI

 1. WHAT COUNTRY DID THE UNITED STATES FIGHT DURING THE REVOLUTIONARY WAR

v     ENGLAND

 1. Z JAKIM KRAJEM WALCZYŁY STANY ZJEDNOCZONE PODCZAS REWOLUCJI AMERYKAŃSKIEJ

v     Z ANGLIĄ
 1. WHO WAS THE FIRST PRESIDENT OF THE UNITED STATES

v     GEORGE WASHINGTON

 1. KTO BYŁ PIERWSZYM PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH

v     JERZY WASZYNGTON
 1. WHO IS THE PRESIDENT  OF THE UNITED STATES TODAY

v     ……………………………………
 1. KTO JEST DZISIAJ PREZYDENYEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH

v     ..........................................................

 1. WHO IS PRESENTLY THE VICE-PRESIDENT OF THE UNITED STATES

v     …………………………………….
 1. KTO JEST OBECNIE VICE-PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOICZONYCH

v     .............................................................

 1. WHAT GROUP ELECT  THE UNTED STATES

v     THE ELECTORAL  COLLEGE

 1. KTO WYBIERA PREZYDENTA USA

v     KOLEGIUM WYBORCZE
 1. WHO BECOMES PRESIDENT OF THE UNITED STATES IF THE PRESIDENT SHOULD DIE

v     THE VICE PRESIDENT

 1. KTO OBEJMUJE URZĄD PREZYDENTA W PRZYPADKU JEGO ŚMIERCI

v     WICEPREZYDENT
 1. FOR HOW MANY YEARS DO WE ELECT THE UNITED PRESIDENT

v     FOUR YEARS

 1. NA ILE LAT WYBIERANY JEST PREZYDENT USA

v     4 LATA
 1. WHAT IS THE CONSTITUTION

v     THE SUPER LAW

 1. CZYM JEST KONSTYTUCJA

v     NAJWYŻSZYM PRAWEM
 1. CAN THE CONSTITUTION BE CHANGED

v     YES

 1. CZY KONSTYTUCJA MOŻE BYĆ ZMIENIONA

v     TAK
 1. HOW MANY CHANGES OF AMENDMENTS HAVE BEEN ADDED TO THE UNITED STATES CONSTITUTION

v     TWENTYSEVEN


 1. ILE POPRAWEK ZAWIERA KONSTYTUCJA

v     27
 1. WHAT IS THE CHANGE TO THE UNITED STATES CONSTITUTION CALLED

v     AN AMENDMENT

 1. JAK SIĘ NAZYWAJĄ ZMIANY WPROWADZONE W KONSTYTUCJI

v     POPRAWKA
 1. HOW MANY BRANCHES OF THE GOVERMENT ARE THERE IN THE UNITED STATES

v     THREE

 1. NA ILE GAŁĘŹI DZIELI SIĘ RZĄD USA

v     NA TRZY
 1. WHAT ARE THE BRANCHES OF THE GOVERMENT OF THE UNITED STATES

v     EXUTIVES
v     JUDICAL
v     LEGISLATIVE

 1. WYMIEŃ TRZY GAŁĘZIE RZĄDU USA


v     WYKONAWCZA
v     SĄDOWNICZA
v     USTAWODAWCZA
 1. WHAT IS THE NAME OF THE LEGISLATIVE BRANCH OF THE GOVERMENT OF THE UNITED STATES

v     CONGRESS

 1. JAK NAZYWA SIĘ WŁADZA USTAWODAWCZA

v     KONGRES
 1. HOW MANY STAES ARE THERE IN THE UNITED STAES

v     FIFTY

 1. ILE JEST STANÓW W USA

v     50
 1. WHAT IS THE CONGRESS

v     THE LEGISLATIVES BRANCH OF GOVERNMENT

 1. CO TO JEST KONGRES

v     WŁADZA USTAWODAWCZA
 1. WHAT IS THE  MAIN DUTY OF CONGRESS

v     TO MAKE THE LAWS WHICH GOVERNMENT THE NATION

 1. JAKIE SĄ GŁÓWNE OBOWIĄZKI KONGRESU

v     USTAWIA PRAWA OBOWIĄZUJĄCE W PAŃSTWIE
 1. WHO ELECT CONGRESS

v     THE CITZENS OF THE UNITED STATES

 1. KTO WYBIERA KONGRES

v     OBYWATELE USA
 1. HOW MANY SENATORS ARE THERE IN CONGRESS

v     ONE HUNDRED

 1. ILU SENATORÓW JEST W KONGRESIE

v     100
 1. WHO ARE THE TWO UNITED STATES SENATORS FROM YOUR STATE

v     …………………………………………
v     …………………………………………
 1. PODAJ NAZWISKA DWÓCH SENATORÓW Z TWOJEGO STANU

v     .............................................................
v     ............................................................

 1. FOR HOW MANY YERAS IS UNITED STATES SENATORS ELECTED

v     SIX YEARS

 1. NA ILE LAT WYBIERANI SĄ SENATOROWIE

v     NA  6 LAT
 1. HOW MANY REPRESENTATIVES ARE THREE IN CONGRESS

v     FOUR HUNDRED THIRTY FIVE
 1. ILU REPREZENTANTÓW ZASIADA W KONGRESIE

v     435


 1. FOR HOW MANY YEARS IS UNITED STATES REPRESENTANTIVE ELECTED TO CONGRESS

v     TWO YEARS

 1. NA ILE LAT WYBIERANI SĄ REPREZENTANCJI DO KONGRESU

v     NA 2 LATA
 1. WHO IS THE HEAD OF THE EXUTIVES BRANCH F THE GOVERMENT OF THE UNITED STATES

v     THE PRESIDENT

 1. KTO STOI NA CZELE WŁADZY WYKONAWCZEJ

v     PREZYDENT
 1. WHAT IS THE JUDICAL BRANCH OF THE GOVERMENT OF THE UNITED STATES

v     THE FEDERAL COURT

 1. CO WCHODZI W SKŁAD WŁADZY SĄDOWNICZEJ

v     SĄD FEDERALNY
 1. WHAT ARE THE DUTIES OF THE SUPREME COURT

v     TO APPLY AND EXPLAIN THE LAWS

 1. JAKIE SĄ OBOWIĄZKI SĄDU NAJWYŻSZEGO

v     STOSOWANIE I INTEPRETOWANIE PRAW
 1. WHAT IS  THE SUPREME LAW OF THE UNITED STATES

v     THE CONTITUTION

 1. CO JEST NAJWYŻSZYM PRAWEM USA

v     KONSTYTUCJA
 1. WHAT IS THE BILL OF RIGHTS

v     THE FIRST TEN AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

 1. CO ZAWIERA KODEKS PRAW OBYWATELSKICH

v     PIERWSZE 10 POPRAWEK DO KONSTYTUCJI

 1. WHAT IS THE CAPITAL OF YOUR SATE

v     …………………………………..

 1. CO JEST STOLICĄ TWOJEGO STANU

v     .................................................
 1. WHO IS CURRENT GOVERNOR OF YOUR STATE

v     …………………………………..

 1. KTO JEST GUBERNATOREM TWEGO STANU

v     ......................................................
 1. WHO BECOMES PRESIDENT OF THE UNITED STATES  IF THE PRESIDENT AND VICEPRESIDENT SHOULD DIE

v     THE SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTANTIVE

 1. KTO ZOSTANIE PREZYDENTEM USA W PRZYPADKU ŚMIERCI PREZYDENTA I VICEPREZYDENTA

v     PRZEWODNICZĄCY IZBY REPREZENTANTÓW

 1. WHO IS THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT

v     ……………………………….


 1. KTO JEST PRZEWODNICZĄCYM SĄDU NAJWYŻSZEGO

v     .......................................................
 1. WHAT ARE THE THIRTEEN ORGINAL COLONIES

v     CONNECTICUT
v     DELAWARE
v     GEORGIA
v     MASSACHUSETTS
v     MARYLAND
v     NEW HAMSHIRE
v     NEW JERSEY
v     NEW YORK
v     NORTH CAROLINA
v     PENNYLVANIA
v     RHODE  ISLAND
v     SOUTH CAROLINA
v     VIRGINIA
 1. JAKIE SĄ NAZWY 13 STANÓW ZAŁOŻYCIELI


v     CONNECTICUT
v     DELAWARE
v     GEORGIA
v     MASSACHUSETTS
v     MARYLAND
v     NEW HAMSHIRE
v     NEW JERSEY
v     NOWY YORK
v     PÓŁNOCNA KAROLINA
v     PENNYLVANIA
v     RHODE  ISLAND
v     POŁUDNIOWA KAROLINA
v     VIRGINIA

 1. WHO SAID „ GIVE ME LIBERTY OR GIVE ME DEATH ”

v     PATRICK HENRY

 1. KTO POWIEDZIAŁ  “DAJCIE MI WOLNOŚĆ ALBO ŚMIERĆ ”

v     PATRYK HENRY
 1. WHICH COUNTRIES WERE THE PRINCIPAL ALLIES OF THE UNITED STATES DURING WOR WAR II

v     ENGLAND
v     FRANCE
v     SOVIET UNION

 1. KTÓRE PAŃSTWA BYŁY GŁÓWNYMI SPRZYMIERZĘCAMI USA PODCZAS II WOJNY ŚWITOWEJ

v     ANGLIA
v     FRANCJA
v     ZSRR
 1. WHAT IS THE 49TH STATE OF THE UNITED STATES

v     ALASKA

 1. JAKI STAN JEST 49 STANEM

v     ALASKA
 1. HOW MANY TERMS CAN PRESIDENT SERVE

v     TWO TERMS

 1. ILE KANDENCJI MOŻE BYĆ WYBIERANY PREZYDENT

v     NA DWIE
 1. WHO WAS MARTIN LUTHER KING

v     THE CIVIL LAW LEADER


 1. KTO TO BYŁ MARTIN LUTER KING

v     PRZYWÓDCA RUCHU WALKI O PRAWA OBYWATELSKIE DLA AFROAMERYKANÓW

 1. WHO IS THE HEAD EXUTIVE OF YOUR LOCAL GOVERMENT ( MAYOR )

v     ……………………………………


 1. KTO STOI NA CZELE RZĄDU W TWOIM MIEŚCIE ( BURMISTRZ )


v     .......................................................
 1. NAME ONE OF THE REQUIREMENTS  A PERSON MUST MEET IN ORDER TO BE ELIGIBLE A PRESIDENT

v     MUST HAVE BEEN BORN IN THE UNITED STATES
v     BE AT LEAST THIRTYFIVE YEARS OLD
v     HAVE LIVED IN THE UNITED STATES FOR AT LEAST FORTEEN YEARS

 1. WYMIEŃ JEDNO Z WYMAGAŃ JAKIE MUSI SPEŁNIĆ OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ  O PREZYDENTURE

v     MUSI BYĆ URODZONY W  USA
v     MUSI MIEĆ CO NAJMNIEJ 35 LAT
v     MUSI MIESZKAĆ NA TERENIE USA CO NAJMNIEJ 14 LAT
 1. WHY ARE THERE 100 SENATORS IN THE US SENATE

v     TWO TO REPRESENTANT EACH STEE

 1. DLACZEGO JEST 100 SENATORÓW W SENACIE

v     PO DWÓCH Z KAŻDEGO STANU
 1. WHO SELECTS THE SUPREME COURT JUSTICES

v     THE PRESIDENT

 1. KTO WYBIERA SĘDZIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

v     PREZYDENT
 1. HOW MANY SUPREME COURT JUSTICES ARE THERE

v     NINE

 1. ILU SĘDZIÓW ZASIADA W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

v     9
 1. WHY DID THE PRLIGRIMS COME TO AMERICA

v     FOR RELIGIOUS  FREEDOM

 1. DLACZEGO PIELGRZYMI PREZYBYLI DO AMERYKI

v     W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

 1. WHAT IS THE HEAD EXUTIVE OF A STATE  GOVERMENT CALLED

v     THE GOVERNOR

 1. KTO STOI NA CZELE RZĄDU STANOWEGO

v     GUBERNATOR
 1. WHAT IS THE HEAD EXUTIVE OF A CITY GOVERMENTS CALLED

v     MAYOR

 1. KTO STOI NA CZELE RZĄDU MIEJSKIEGO

v     BURMISTRZ
 1. WHAT HOLIDAY WAS CELEBRATED FOR THE FIRST TME BY THE AMERICAN COLONISTS

v     THANKSGIVING

 1. JAKIE ŚWIĘTO PO RAZ PIERWSZY OBCHODZILI AMERYKAŃŚCI KOLONIŚCI

v     ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
 1. WHO WAS THE MAIN WRITER OF THE DECLARATION OF INDEPEDENCE

v     THOMAS JEFFERSON


 1. KTO BYŁ GŁÓWNYM TWÓRCĄ DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚCI

v     TOMASZ JEFFERSON
 1. WHEN AND WHERE WAS THEDECLARATION OF INDEPEDENCE ADOPTED

v     JULY FOUTRH SEVENTEENSEVENTYSIX IN PHILADELPHIA

 1. KIEDY I GDZIE ZOSTAŁA PODPISANA DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI

v     4 LIPIEC 1776 W FILADELFI
 1. WHICH PRESIDENT WAS THE FIRST COMMANDER IN CHIEF OF THE UNITED STATES MILITARY

v     GEORGE WASHINGTON

 1. KTÓRY PREZYDENT BYŁ PIERWSZYM DOWÓDZCĄ SIŁ ZBROJNYCH USA

v     JERZY WASZYNGTON
 1. WHAT DO THE STARS ON OUR UNITED STATES FLAG REPRESENT

v     THE FIFTY STATES OF THE UNION

 1. CO OZNACZAJĄ GWIAZDY NA FLADZE USA

v     50 STANÓW
 1. WHO WROTE THE „ STAR SPANGLED BANNER “

v     FRANCIS SCOTT KEY

 1. KTO NAPISAŁ HYMN USA „ GWIAŻDZISTY SZTANDAR „

v     FRANCIS SCOTT KEY
 1. WHERE DOES THE RIGHT OF FREEDOM OF SPEECH COME FROM

v     THE BILL OF RIGHTS- THE FIRST AMENDMENTS OF THE CONSTITUTION

 1. W JAKIM DOKUMENCIE JEST MOWA O PRAWIE DO WOLNOŚCI

v     W KODEKSIE PRAW OBYWATELSKICH- PIERWSZEJ POPRAWCE DO KONSTYTUCJI
 1. WHAT IS THE MINIMUM VOTING AGE IN THE UNITED STATES

v     EIGHTEEN YEARS

 1. JAKI JEST MINIMALNY WIEK GŁOSOWANIA W USA

v     18 LAT
 1. WHO SINGS FEDERAL BILLS INTO LAWS

v     THE PRESIDENT

 1. CZYJ PODPIS NADAJE MOC PRAWNĄ USTAWĄ FEDERALNYM

v     PREYDENT

 1. WHAT IS THE HIGHEST COURT IN THE UNITED STATES

v     THE SUPREME COURT

 1. JAK NAŻYWA SIĘ NAJWYŻSZY SĄD W USA

v     SĄD NAJWYŻSZY
 1. WHO WAS PRESIDENT DURING THE CIVIL WAR

v     ABRAHAM LINCOLN

 1. KTO BYŁ PREZYDENTEM PODCZAS WOJNY SECESYJNEJ

v     ABRAHAM LINKOLN
 1. WHAT DID THE EMANCIPATION PROCLAMATION DO

v     FREED THE SLAVES
 1. JAKĄ ROLE ODEBRAŁA ODEZWA WOLNOŚĆI

v     UWOLNIENIE NIEWOLNIKÓW

 1. WHAT DO WE CALL SPECIAL GROUP WHICH ADVICES THE PORESIDENT

v     THE CABINET

 1. JAK NAZYWA SIĘ GRUPA BEZPOŚREDNICH DORADCÓW PREZYDENTA

v     GABINET
 1. WHICH PRESIDENT IS CALLED THE  „ FATHER OF OUR COUNTRY “

v     GEORGE WASHINGTON

 1. KTÓRY PREZYDENT JEST NAZYWANY “ OJCEM NASZEGO KRAJU  ”

v     JERZY WASZYNGTON
 1. WHAT IS THE FITYTH STAE OF THE UNITED STAES

v     HAWAII

 1. JAKI STAN JEST 50 STANEM

v     HAWAJE
 1. WHO HELPED THE PILGRIMS IN AMERICA

v     THE AMERICAN INDIANS 
          NATIVE AMERICANS
 1. KTO POMÓGŁ PIELGRZYMOM W AMERYCE

v     INDIANIE AMERYKAŃSCY
                 TUBYLCY

 1. WHAT IS THE NAME OF THE SHIP THAT BROUGHT THE PRIGLIMS TO AMERICA

v     MAYFLOWER

 1. JAK NAZYWA SIĘ STATEK KTÓRYM PIELGRZYMI PRZYBYLI DO AMERYKI

v     MYFLOWER ( MAJOWYKWIAT )
 1. WHAT WHERE THE THIRTEEN ORGINAL STATES OF THE UNITED STATES   CALLED

v     THE COLONIES

 1. JAK NAZYWANO STANY ZAŁOŻYCIELE

v     KOLONIE
 1. NAME THREE RIGHTS OF FREEDOMS  GUARANTEED BY THE BILL OF RIGHTS

v     THE RIGHT TO FREEDOM OF SPEECH PRESS AND RELIGION
v     PEACEFUL ASSEMBLY
v     REQUEST A CHANCHE IN THE GOVERNMEN
v     BEAR ARMS TRIAL BY JURRY

 1. WYMIEŃ TRZY PRAWA GWARANTOWANA PRZEZ KODEKS PRAW OBYWATELSKICH

v     WOLNOŚĆ SŁOWA PRASY I RELIGJI
v     ZGROMADZANIE SIĘ
v     PRAWO DO ŻĄDANIA ZMIAN W RZĄDZIE
v     PRAWO DO PROCESU SĄDOWEGO Z UDZIAŁEM ŁAWNIKÓW

 1. WHO WAS THE POWER TO DECLARE WAR

v     CONGRESS

 1. W CZYJEJ MOCY LEŻY PRAWO WYPOWIEDZENIE WOJNY

v     KONGRES
 1. NAME ONE AMENDMENT THAT GUARANTEES OR ADDRESSES VOTING RIGHT

v     AMENDMENT NINTEEN

 1. WYMIEŃ JEDNĄ POPRAWKĘ KTÓRA MÓWI O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

v     19 POPRAWKA
 1. WHICH PRESIDENT FREED THE SLAVES

v     ABRAHAM LINCOLN

 1. KTÓRY PREZYDENT UWOLNIŁ NIEWOLNIKÓW

v     ABRAHAM LINCOLN
 1. IN WHAT YEAR WAS THE CONSTITUTION WRITTEN

v     SEVETEENEIGHTYSEVEN

 1. W KTÓRY ROKU ZOSTAŁA NAPISANA KONSTYTUCJA

v     1787
 1. WHAT ARE THE FIRST TEN AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION CALLED

v     THE BILLS  OF RIGHTS
 1. JAK NAZYWAJĄ SIĘ PIERWSZE 10 POPRAWEK DO KONSTYTUCJI

v     KODEKS PRAW OBYWATELSKICH

 1. WHAT COLOR ARE THERE STRIPES ON OUR UNITED STATES FLAG

v     RED AND WHITE

 1. JAKIE KOLORY MAJĄ PASY NA FLADZE USA

v     CZERWONY I BIAŁY
 1. IN WHAT CITY DOES CANGRESS MEET

v     WASHINGTON D.C. ( DISTRIC OF COLOMBIA  )
 1. W JAKIM MIEŚCIE SPOTYKA SIĘ KONGRES

v     W WASZYNGTONIE
    W STOLICY USA

 1. WHOSE RIGHTS ARE GUARANTEED BY THE CONSTITUTION AND THE BILL OF RIGHTS

v     CITZENS AND NONCITZENS LIVING IN THE UNITED STATES OF AMERICA
 1. KOGO CHRONI KONSTYTUCJA I KODEKS PRAW OBYWATELSKICH

v     WSZYSTKICH OBYWATELI I NIEOBYWATELI  MIESZKAJĄCYCH W USA
 1. WHAT IS THE INRODUCTION TO THE CONSTITUTION CALLED

v     THE PREAMBLE

 1. JAK NAZYWA SIĘ WSTĘP DO KONSTYTUCJI

v     PREAMBULA
 1. NAME  ON BENEFIT OF BEING A CITZEN OF THE UNITED STATES

v     TO VOTE
v     TRAVEL WITH US PASSPORT
v     OBTAIN FEDERAL JOBS
v     PETITION FOR CLOSE RELATIVES TO LIVE IN THE UNITED STATES

 1. WYMIEŃ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OBYWATELSTWA AMERYKAŃSKIEGO

v     PRAWO DO GŁOSOWANIA
v     PODRÓŻOWANIE Z PASZPORTEM AMERYKAŃSKIM
v     MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA PRACY RZĄDOWEJ
v     MOŻLIWOŚĆ BYCIA ŁAWNIKIEM

 1. WHAT IS THE MOST IMPOR TANT RIGHT GRANTED TO UNITED STATES CITZENS

v     THE RIGHT TO VOTE

 1. JAKIE JEST NAJWAŻNIEJSZE PRAWO PRZYZNANE OBYWATELOWI USA

v     PRAWO DO GŁOSOWANIE
 1. WHAT MEETS IN THE UNITED STATES CAPITOL BULDING

v     CONGRESS

 1. KTO SPOTYKA SIĘ W BUDYNKU ZWANYM KAPITOL

v     KONGRES
 1. WHAT IS THE WHITE HAUSE

v     THE HOME RESIDENCE OF THE PRESIDENT

 1. CO TO JEST BIAŁY DOM

v     DOM REZYDENCJA PREZYDENTA
 1. WHERE IS THE WHITE HAUSE LOCATED

v     0NETHAUSENTFIVEHUNDRED PENNSYLVANIA AVENUE WASHINGTON D.C

 1. GDZIE JEST BIAŁY DOM

v     1500 PENNSYLWANIA AVENUE  WASZYNGTON
 1. WHAT IS THE NAME OF THE PRESIDENT OFFICIAL HOME

v     THE WHITE HAUSE


 1. JAK NAZYWA SIĘ OFICJALNY DOM PREZYDENTA

v     BIAŁY DOM
 1. NAME ONE OF THE RIGHTS GUARANTEED BY THE FIRST AMENDMENT TO THE CONSTITUTION

v     FREEDOM OF SPEECH PRESS AND RELIGION
v     PREACEFUL ASSEMBLY
v     TO REQUEST A CANCHE IN THE GOVERNMENT
v     TRIAL BY JURY
 1. WYMIEŃ JEDNO Z PRAW OBYWATELSKICH  GWARANTOWANEJ W PIERSZEJ PORWACE DO KONSTYTUCJI
v     WOLNOŚĆ SŁOWA PRASY I RELIGJI
v     ZGROMADZANIE SIĘ
v     PRAWOI DO ŻĄDANIA ZMIAN W RZĄDZIE
v     PRAWO DO PROCESU SĄDOWEGO Z UDZIAŁEM ŁAWNIKÓW


 1. HOW MANY STARS ARE ON THE FLAG OF THE UNITED STATES

v     FIFTY

 1. ILE JEST GWIAZDEK NA FLADZE USA

v     50
 1. WHAT COLORS ARE THE STARS ON THE FLAG OF THE UNITED STATES

v     WHITE

 1. JAKIEGO KOLORU SĄ GWIAZDY NA FLADZE USA

v     BIAŁE
 1. IN WHAT MONTH DO WE VOTE FOR THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES

v     IN NOVEMBER

 1. W KTÓRYM  MIESIĄCU GŁOSUJEMY  NA PREZYDENTA

v     LISTOPAD
 1. IN WHAT MONTH IS THE NEW PRESIDENT INAUGURATED

v     IN JANUARY

 1. W KTÓRYM MIESIĄCU NASTĘPUJE ZAPRZYSIĘŻENIE PREZYDENTA USA

v     STYCZEŃ
 1. HOW MANY TIMES MAY A CONGRESSMAN BE REELECTED

v     NO LIMIT
 1. ILE RAZY MOŻE BYĆ WYBIERANY KONGRESMAN

v     BEZ LIMITU

 1. HOW MANY TIMES MAY A SENATOR  BE REELECTED

v     NO LIMIT

 1. ILE RAZY MOŻE BYĆ WYBIERANY SENATOR

v     BEZ LIMITU
 1. WHAT ARE THE TWO MAJOR POLITICAL PARTIERS OF THE UNITED STATES

v     DEMOCRATIC
v     REPUBLICAN
 1. JAK SIĘ NAZYWAJĄ DWIE GŁÓWNE PARTIE

v     DEMOKRACI
v     REPUBLIKANIE
 1. WHO MAKES THE LAWS IN THE UNITED STATES

v     CONGRESS

 1.  KTO TWORZY PRAWO W USA

v     KONGRES
 1. WHO DID WRITE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES

v     GEORGE WASHINGTON

 1. KTO NAPISAŁ KONSTYTUCJE USA

v     JERZY WASZYNGTON
 1. WHO DID DESIGN US FLAG

v     BETSY ROSSW

 1. KTO ZAPROJEKTOWAŁ FLAGE USA

v     BETSY ROSSW

 1. WHICH COUNTRIES WERE OUR ENEMIES DURING WORD WAR II

v     GERMANY
v     ITALY
v     JAPAN

 1. KTÓRE KRAJE BYŁY NASZYMI WROGAMI PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

v     NIEMCY
v     WŁOCHY
v     JAPONIA
 1. WHAT IS THE FOURTH OF JULY

v     INDEPEDENCE DAY

 1. CO JEST 4 LIPCA

v     DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚĆI
 1. WHAT IS THE DATE OF THE US INDEPEDENCE DAY

v     JULY FOURTH

 1. JAKA JEST DATA DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

v     4 LIPIEC
 1. WHAT IS IT CONTITUTION

v     THE SUPREME LAW OF THE LAND

 1. CO TO JEST KONSTYTUCJA

v     NAJWYŻSZE PRAWO
 1. CAN THE CONSTITUTION BE CHANCHED

v     YES BY AMENDMENT

 1. CZY KONSTYTUCJA MOŻE BYĆ ZMIENIONA

v     TAK PRZEZ POPRAWKI
 1. WHO MAKES THE LAWS IN THE US

v     CONGRESS

 1. KTO TWORZY PRAWO USA

v     KONGRES
 1. WHAT IS THE EXECUTIVE BRANCH OF THE US GOVERMENT

v     INDEPENDENT FEDERAL AGENCE
v     THE PRESIDENT
v     CABINET
v     DEPARTAMENTS

 1. JAKIE SĄ GAŁĘZIE WYKONAWCZE

v     NIE ZALEŻNE AGENCJE FEDERALNE
v     PREZYDENT
v     GABINET
v     DEPARTAMENTY

 1. WHAT IS THE BILL OF RIGHTS

v     THE FIRST TEN AMENDMENTS OF THE CONSTITUTION

 1. CO TO JEST KARTA PRAW

v     PIERWSZE 10 POPRAWEK DO KONSTYTUCJI
 1. WHO SELECTS THE SUPREME COURT JUSTICES

v     THEY ARE APPOINTED BY THE PRESIDENT

 1. KTO WYBIERA SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO

v     SĄ MIANOWANI PRZEZ PREZYDENTA
 1. WHAT INS FORM IS USED TO APPLY TO BECOME A NATURALIZED CITZEN

v     FORM N FOURHUNDRED
 1. JAKI FORMULARZ JEST POTRZEBNY DO OTRZYMANIA OBYWATELSTWA

v     FORMULARZ N-400

 1. WHAT KIND OF GOVERMENT DOES THE US HAVE

v     REPUBLICAN

 1. JAKI RODZAJ RZĄDU MAJĄ USA

v     REPUBLIKA
 1. WHERE DOES CONGRESS METT

v     AT THE CAPITOL IN WASHINGTON D.C

 1. GDZIE SPOTYKA SIĘ KONGRES

v     W KAPITOLU W WASZYNGTONIE
 1. WHAT IS THE UNITED STATES CAPITOL

v     THE PLACES WHERE THE CONGRESS METTS

 1. CO TO JEST KAPITOL

v     MIEJSCE SPOTKAŃ KONGRESU
 1. WHERE IS THE WHITI HAUSE LOCATED

v     WASHINGTON D.C

 1. GDZIE JEST BIAŁY DOM

v     WASZYNGTON
 1. WHO LED THE AMERICAN ARMED FORCES IN THE REVOLUTIONARY WAR

v     GEORGE WASHINGTON

 1. KTO DO DOWODZIŁ SIŁAMI ZBROJNYMI PODCZAS WOJNY O NIEPODLEGŁOŚĆ

v     JERZY WASZYNGTON
 1. WHERE WERE THE THIRTEEN ORGINAL COLONIES

v     EAST COAST
 1. GDZIE BYŁY ZLOKALIZOWANE PIERWSZE 13 KOLONI

v     NA WSCHODNIM WYBRZEŻU

 1. WHAT IS THE NAME OF THE PRESIDENT`S OFFICIAL HOME

v     THE WHITE HAUSE

 1. JAK SIĘ NAZYWA OFICJALNY DOM PREZYDENTA

v     BIAŁY DOM
 1. HOW MANY CHANCHES OR AMENDMENTS ARE THERE OF THE US CONSTITUTION

v     TWENTYSEVEN
 1. ILE POPRAWEK ZAWIERA KONSTYTUCJA USA

v     27
 1. WHERE DOES FREEDOM OF SPEECH COME FROM

v     THE BILL OF RIGHTS OR THE FIRST AMENDMENT TO THE CONSTITUTION

 1. W KTÓRYM DOKUMENCIE JEST MOWA O WOLNOŚĆI SŁOWA

v     W KARCIE PRAW OBYWATELSKICH W PIERWSZEJ POPRAWCE DO KONSTYTUCJI

 1. WHAT DOES THE EXUTIVE BRANCH OF THE UNITED STATES

v     CARRIES OUT THE LAWS AND ENFORCES THEM

 1. JAKIE OBOWIĄZKI SPEŁNIA WŁADZA WYKONAWCZA

v     WYKONUJE PRAWA I JE EGZEKWUJE

 1. WHO MAKES THE LAWS IN THE UNITED STATES

v     THE CONGRESS

 1. KTO USTANAWIA PRAWA W USA

v     KONGRES
 1. WHO SELECT CONGRESS

v     THE CITZENS OF HE UNITED STATES

 1. KTO WYBIERA KONGRES

v     OBYWATELE USA
 1. WHO FREED THE SLAVES WHEN AND HOW

v     ABRAHAM LINCOLN THROUGH  THE EMANCI PATION PROCLAMATION IN EIHTEENSIXTYTHREE

 1. KTO UWOLNIŁ NIEWOLNIKÓW KIEDY I JAK

v     ABRAHAM LINCOLN WYDANIU ODEZWY WOLNOŚCI W 1863
 1. WHEN WAS CIVIL WAR

v     EIGHTEENSIXTYONE-EIGHTEENSIXTYFIVE

 1. KIEDY BYŁA WOJNA SECESYJNA

v     1861-1865
 1. WHO WON CIVIL WAR

v     THE NORTH

 1. KTO WYGRAŁ WOJNE SECESYJNĄ

v     PÓŁNOC

 1. WHAT WAS THE SOUTH CALLED DURING THE CIVIL WAR

v     CONFEDERACY

 1. JAK BYŁY NAZYWANE STANY POŁUDNIOWE PODCZAS WOJNY SECESYJNEJ

v     KONFEDERACJA

 1. WHERE MOST OF THE EARLY SETTLERS CAME FROM

v     FROM ENGLAND SIXTEENHUNDRED
 1. SKĄD PRZYBYLI PIERWSI OSADNICY

v     Z ANGLI 1600 ROKU XVII WIEK

AT YOUR NATURALIZATION INTERVIEW YOU WILL BE ASKED TO ANSWER IN ENGLISH BETWEEN FIVE AND TEN QUESTIONS ABOUT US HISTORY AND GOVERMANT

W TRAKCIE PRZESŁUCHANIA DOTYCZĄCEGO OBYWATELSTWA URZĘDNIK ZADAJE OD 5 DO 10 PYTAŃ Z ZAKRESU HISTORI I STRUKTUR RZĄDU USA


 NA EGZAMINIE PRZED OTRZYMANIEM OBYWATELSTWA JEST 20 PYTAŃ DOTYCZĄCYCH HISTORII I USTROJU POLITYCZNEGO USA TRZEBA PRAWIDŁOWO ODPOWIEDZIEĆ NA CO NAJMNIEJ 12 PRZEPROWADZAJĄCY EGZAMIN WYBIERA JE SPOŚRÓD 100 STANDARDOWYCH PYTAŃ OPRACOWANYCH PRZEZ INS CZYLI PRZEZ AMERYKAŃSKI URZĄD IMIGRACYJNYUtrata obywatelstwa USA.

1. Odebranie obywatelstwa - revocation.

Odebranie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych może nastąpić w przypadku, kiedy aplikant ukrył jakiś materialny fakt, skłamał lub odmówił zeznań w procesie naturalizacji. Proces odebrania obywatelstwa prowadzony jest przez sąd federalny lokalnie, w miejscu zamieszkania. Proces taki ma na celu pozbawienie przyznanego obywatelstwa i dokumentu naturalizacji w sytuacji, w której aplikant skłamał lub zataił prawdę podczas wypełniania aplikacji lub podczas rozmowy kwalifikującej. Podstawą procesu odebrania obywatelstwa jest stwierdzenie, że naturalizacja nastąpiła w nielegalny sposób i jako taka może być wycofana, ponieważ w ogóle nie byłaby przyznana, jeśli aplikant powiedziałby prawdę.
Najczęściej sytuacja ta dotyczy osób, które nie przyznały się do aresztu lub skazania, a biuro imigracyjne nie posiadało tej informacji w czasie przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. Często również dotyczy to osób, które zostały aresztowane po rozmowie kwalifikacyjnej, ale przed przysięgą. W takiej sytuacji biuro imigracyjne nie jest poinformowane o areszcie, ponieważ odciski palców sprawdzane były przed rozmową kwalifikacyjną. Niemniej jednak na liście zapraszającym na przysięgę jest wyraźne pytanie, czy aplikant był aresztowany po interview. Jeśli ktoś odpowie odmownie, a był aresztowany, i później biuro imigracyjne lub inna komórka administracyjna, na przykład FBI, dojdzie do tego, że skłamał, a jednak był dopuszczony do przysięgi, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba taka będzie pozbawiona obywatelstwa. Podobnie z aresztami w kraju pochodzenia. Jeśli ktoś zataił taki areszt, naturalizował się mimo wszystko, a później biuro imigracyjne lub inna komórka administracyjna dowiedziała się o tym, to obywatelstwo może być odebrane. W tej chwili, od listopada 2002, wszyscy aplikanci starający się o pobyt stały lub obywatelstwo są sprawdzani przez FBI również w kraju swego pochodzenia. A więc jeśli aplikant ma rekord kryminalny z Polski, to o ile nie było to przeszkodą w przeszłości, o tyle teraz jest to sprawdzane i może grozić odmową aplikacji lub odebraniem obywatelstwa po naturalizacji.
Innym często popełnianym kłamstwem, które może spowodować odebranie naturalizacji, jeśli fakt zatajony był podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jest pytanie, czy osoba pomagała kiedykolwiek komuś wjechać do USA nielegalnie. Bardzo często w wyniku późniejszych dochodzeń dotyczących kogoś kto przekroczył granicę Stanów Zjednoczonych nielegalnie, biuro imigracyjne otrzymuje nazwisko osoby, która mu to zaaranżowała lub w inny sposób umożliwiła. Jeśli osoba taka otrzymała obywatelstwo kłamiąc, że nigdy nie pomagała nikomu wjechać do USA nielegalnie, to również musi liczyć się z procedurą odebrania obywatelstwa.
Osoba, przeciwko której rozpoczęte jest takie postępowanie odebrania obywatelstwa (revocation) będzie poinformowana o rozpoczęciu procedury i otrzyma 60 dni na formalną odpowiedź i obronę.
Kolejnym powodem odebrania obywatelstwa może być przynależność do niedozwolonej organizacji, typu partia komunistyczna lub inna partia totalitarna, organizacja terrorystyczna, itp. Co ciekawe, nawet jeśli osoba taka wstąpi do danej organizacji na 5 lat po naturalizacji, to naturalizacja może jej być odebrana. A więc w przypadku przynależności do organizacji zakazanych, liczy się nie tylko przeszła, ale również i przyszła przynależność.
W przypadku dzieci, które otrzymały obywatelstwo na podstawie naturalizacji rodzica, jeśli rodzicowi odebrane jest obywatelstwo na podstawie wyżej opisanej procedury, dzieciom również obywatelstwo to będzie odebrane.

2. Dobrowolne zrzeczenie się obywatelstwa USA (formal renunciation.)

Obywatel USA, zarówno ten tutaj urodzony jak i ten naturalizowany, może zrzec się obywatelstwa USA według specjalnie do tego opracowanej procedury. Najpopularniejsza droga - to oficjalne zrzeczenie się przed konsulem Stanów Zjednoczonych lub przedstawicielem Departamentu Stanu USA w kraju obecnego pobytu. Inna procedura, typu zrzeczenie przed notariuszem lub urzędem obcego kraju, nie jest uważana za procedurę poprawną i nie powoduje pozbawienia obywatelstwa.
Osoba, która zrzekła się obywatelstwa USA może starać się o jego przywrócenie argumentując, że nie zdawała sobie sprawy z konsekwencji swego aktu lub że nie zrobiła tego świadomie i dobrowolnie. Taka obrona jest jednak bardzo rzadko skuteczna, gdyż proces zrzeczenia się obywatelstwa jest zazwyczaj poprzedzony rozmową z konsulem, podczas której konsekwencje zrzeczenia się obywatelstwa Stanów Zjednoczonych są dokładnie tłumaczone. Niemniej jednak, jeśli są dowody na wymuszenie przez osobę trzecią takiego zrzeczenia się, to obywatelstwo może być przywrócone.
Zrzeczenie się obywatelstwa USA może nastąpić z różnych powodów. Najczęściej nie są to powody przekonań lub poglądów politycznych, lecz powody praktyczne, takie jak chęć wstąpienia w związek małżeński w niektórych krajach, ochrona lokalnego prawa podatkowego, chęć partycypowania w wyborach zagranicznych (jako wyborca lub kandydat), itd. Obojętnie jaki był cel zrzeczenia się obywatelstwa, skutek jest ten sam i to zazwyczaj nieodwracalny - utrata obywatelstwa USA.
Przy okazji należy nadmienić, że jeśli zrzeczenie się obywatelstwa USA nastąpiło po to, by ominąć prawo podatkowe Stanów Zjednoczonych, to rząd USA będzie taką osobę traktować jako obywatela do celów podatkowych przez kolejne 10 lat po zrzeczeniu. Ten paragraf został dodany do amerykańskego kodeksu podatkowego po to, by zniechęcić od zrzekania się obywatelstwa USA tych, którzy robią to wyłącznie w celach podatkowych.


Jak zostać obywatelem USA
Uzyskanie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych daje stałym rezydentom nowe prawa i przywileje. Obywatelstwo oznacza również nowe obowiązki.

Aby stać się obywatelem należy wyrazić gotowość złożenia przysięgi lojalności wobec Stanów Zjednoczonych. Konieczne jest wyrzeczenie się swojej lojalności wobec jakiegokolwiek innego kraju. Trzeba zgodzić się popierać i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Stając się obywatelem trzeba przyjąć wszystkie obowiązki związane z byciem Amerykaninem. W zamian zyskuje się pewne prawa i przywileje obywatelstwa.
Dlaczego warto zostać obywatelem USA?
Stali rezydenci posiadają większość praw obywateli Stanów Zjednoczonych. Istnieją jednak pewne istotne powody, dla których warto rozważyć ubieganie się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Oto niektóre z tych powodów:
• Dowód patriotyzu. Stanie się obywatelem to sposób wykazania się przywiązaniem do swojego nowego kraju.
• Głosowanie. Tylko obywatele mogą głosować w wyborach federalnych. Większość stanów ogranicza również prawo do głosowania
w innych wyborach do obywateli USA.
• Zasiadanie w ławie przysięgłych. Tylko obywatele USA mogą zasiadać na federalnej ławie przysięgłych. Większość stanów ogranicza również zasiadanie na innych ławach przysięgłych do obywateli USA. Zasiadanie na ławie przysięgłych to ważny obowiązek obywatela USA.
• Podróżowanie z paszportem USA. Paszport USA umożliwia uzyskiwanie w razie potrzeby pomocy od przedstawicieli władz USA podczas podróży zagranicznych.
• Sprowadzenie członków rodziny do USA. Obywatel USA na ogół jest traktowany priorytetowo, kiedy składa petycję o sprowadzenie członków rodziny na pobyt stały w tym kraju.
• Uzyskiwanie obywatelstwa dla dzieci urodzonych za granicą. W większości przypadków dziecko obywatela amerykańskiego urodzone zagranicą jest automatycznie obywatelem USA.
• Uzyskiwanie uprawnień do stanowisk pracy w urzędach federalnych. Niektóre stanowiska pracy
w agencjach rządowych wymagają obywatelstwa USA.
• Wybór na polityka. Tylko obywatele mogą starać się o stanowiska w rządzie federalnym
(w Senacie i Izbie Reprezentantów) jak również o większość stanowisk stanowych i lokalnych.
• Utrzymanie miejsca zamieszkania. Obywatel Stanów Zjednoczonych ma prawo zamieszkania
w Stanach Zjednoczonych, którego nie można mu odebrać.
• Uzyskiwanie praw do federalnych grantów i stypendiów. Wiele grantów pomocy finansowej,
w tym stypendia do koledżu i fundusze przyznawane przez władze na szczególne potrzeby,
dostępne są jedynie obywatelom USA.
• Uzyskiwanie świadczeń rządowych. Niektóre świadczenia rządowe dostępne są tylko dla obywateli USA.
 

Naturalizacja: jak zostać obywatelem USA
Proces uzyskiwania obywatelstwa USA nazywa się „naturalizacją”. O naturalizację mogą ubiegać się osoby, spełniające następujące wymagania:
Mieszkają na terenie USA przez co najmniej pięć lat jako stali rezydenci (lub trzy lata w przypadku ślubu i zamieszkiwania z obywatelem USA).
Są obecne w USA przez co najmniej 30 miesięcy w ciągu ostatnich pięciu lat (lub 18 miesięcy z ostatnich trzech lat w wypadku małżeństwa i zamieszkiwania z obywatelem USA).
Mieszkały w danym stanie lub dystrykcie USCIS przez co najmniej trzy miesiące przed złożeniem wniosku.
Inne reguły mogą stosować się do osób, które:
• Służyły w siłach zbrojnych USA lub których zmarły rodzic, współmałżonek lub dziecko
służyli w siłach zbrojnych USA.
• Są narodowości USA.
• Uzyskały pobyt stały w drodze amnestii z roku 1986.
• Są uchodźcami lub azylantami.
• Są współmałżonkiem obywatela USA, który na stałe przebywa za granicą.
• Utraciły obywatelstwo USA w myśl wcześniejszej ustawy w związku ze ślubem z obywatelem innego kraju.
• Są pracownikami pewnego rodzaju firm lub organizacji nonprofit.
Dodatkowe informacje można znaleźć w publikacji A Guide to Naturalization. Można również porozmawiać na ten temat z adwokatem imigracyjnym lub innymi fachowcami z tej dziedziny.

INFORMACJE O NATURALIZACJI
Osoby, które ukończyły 18 rok życia i chcą stać się obywatelami, powinny postarać się o formularz M-476, A Guide to Naturalization (Przewodnik po naturalizacji). Ten przewodnik zawiera istotne informacje na temat wymagań naturalizacyjnych. Wymienia on również formularze, które będą potrzebne do rozpoczęcia procesu naturalizacji.
Kandydat może sprawdzić, czy kwalifikuje się do naturalizacji na formularzu M-480, Naturalization Eligibility Worksheet (arkusz roboczy kwalifikacji do naturalizacji) na końcu przewodnika A Guide to Naturalization. Do złożenia wniosku o naturalizację służy formularz N-400. Złożenie formularza N-400 wymaga wniesienia opłaty.
Formularze M-476, M-480 i N-400 można uzyskać dzwoniąc pod numer USCIS Forms Line, numer 1-800-870-3676, lub pobrać je poprzez Internet pod adresem http://www.uscis.gov.

Wymogi do naturalizacji
Oto ogólne wymogi do naturalizacji:
1. Zamieszkiwanie w USA z prawem stałego pobytu przez określony czas (ciągłość pobytu).
2. Pobyt w USA przez określony czas (obecność fizyczna).
3. Spędzenie określonej ilości czasu w danym stanie lub dystrykcie USCIS (czas w dystrykcie USCIS lub stanie USA).
4. Akceptowalne i zgodne z prawem postępowanie (dobry charakter moralny).
5. Znajomość angielskiego i wiadomości na temat historii i władz USA (angielski i wychowanie obywatelskie).
6. Zrozumienie i przyjęcie zasad Konstytucji USA (przywiązanie do Konstytucji).
 

UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI POBYTU PRZEZ STAŁYCH REZYDENTÓW
 • ponad sześciu miesięcy
 • Może być przerwany
 •  Udowodnić, iż mieszkało się, pracowało lub miało związki z USA (np. płacąc podatki) podczas pobytu
  za granicą.

 • ponad jednego roku
 • Jest przerwany
 • W większości przypadków okres ciągłości pobytu rozpocząć trzeba od początku. Jeżeli planuje się powrót do USA jako stały rezydent, przed wyjazdem należy zwrócić się o tzw. “re-entry permit” (zwany popularnie  „białym paszportem”).

1. Ciągłość pobytu
„Ciągłość pobytu” oznacza, iż należy mieszkać w USA ze stałym pobytem przez określony czas. Większość osób musi być stałymi rezydentami z nieprzerwaną ciągłością pobytu przez okres pięciu lat (lub trzech lat w przypadku ślubu z obywatelem USA) zanim mogą oni rozpocząć proces naturalizacji. W przypadku uchodźców oznacza to pięć lat od daty wjazdu do USA, co zwykle równoznaczne jest z datą uzyskania statusu stałego rezydenta. W przypadku osób, które uzyskały azyl w USA, okres ten rozpoczyna się jeden rok przed uzyskaniem statusu stałego rezydenta. Data na karcie stałego rezydenta jest datą, od której rozpoczyna się okres pięciu lat. W przypadku wyjazdu z USA na dłuższy czas, zwykle przekraczający sześć miesięcy, może dojść do przerwania ciągłości pobytu.

ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI POBYTU DO CELÓW NATURALIZACJI:
WYJĄTKI W PRZYPADKU WYJAZDÓW JEDNOROCZNYCH
Osoby pracujące dla władz USA, uznanej organizacji badawczej lub niektórych korporacji amerykańskich, jak również duchowni pełniący służbę duszpasterską za granicą, mogą utrzymać nieprzerwaną ciągłość pobytu, jeżeli:
1. Byli fizycznie obecni i mieszkali w USA bez opuszczania kraju przez co najmniej 1 rok po uzyskaniu stałego pobytu.
2. Złożyli formularz N-470, Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes (wniosek o zachowanie ciągłości pobytu do celów naturalizacji) zanim wyjadą z USA na jeden rok. Złożenie formularza N-470 wymagana wniesienia opłaty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem USCIS Forms Line, 1-800-870-3676, prosząc o formularz N-470, Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes. Informacje na ten temat znaleźć można również na witrynie USCIS http://www.uscis.gov.
Osoby, które opuściły Stany Zjednoczone na jeden rok lub dłużej, mogą mieć prawo powrotu, jeżeli złożyły wniosek o “re-entry permit” („biały paszport”). Wniosek ten należy złożyć przed wyjazdem
ze Stanów Zjednoczonych. W większości przypadków czas spędzony w Stanach Zjednoczonych przed opuszczeniem kraju nie będzie liczony do czasu nieprzerwanej ciągłości pobytu. Oznacza to, iż okres nieprzerwanej ciągłości pobytu rozpocznie się ponownie po powrocie do Stanów Zjednoczonych, i trzeba będzie odczekać cztery lata i jeden dzień przed złożeniem wniosku o naturalizację.
 

WSKAZÓWKA: Wniosek o “re-entry permit” („biały paszport”, formularz I-131) oraz Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes (formularz N-470) to nie to samo. Można okazać „biały paszport” zamiast karty stałego rezydenta (jeżeli było się za granicą mniej niż 12 miesięcy) lub zamiast wizy (jeżeli było się za granicą dłużej niż 12 miesięcy) po tymczasowej nieobecności w Stanach Zjednoczonych.
 

WYJĄTKI DLA PERSONELU WOJSKOWEGO
Wymóg fizycznej obecności w celu utrzymania ciągłości pobytu może nie obowiązywać osób w służbie czynnej bądź niedawno zwolnionych ze służby w siłach zbrojnych USA. Dodatkowe informacje znaleźć można w formularzu M-599 Naturalization Information for Military Personnel (informacje o naturalizacji dla personelu wojskowego). Każda baza wojskowa powinna mieć osobę kontaktową do spraw wniosków o naturalizację i podpisać formularz
N-426, Request for Certification of Military or Naval Service (prośba o potwierdzenie służby w wojsku bądź w marynarce). Konieczne jest złożenie formularza N-426 z innymi formularzami wniosku. Potrzebne formularze można otrzymać dzwoniąc pod bezpłatny numer Military Help Line: 1-877-CIS-4MIL (1-877-247-4645). Więcej informacji na ten temat można uzyskać na witrynie internetowej http://www.uscis.gov/military lub dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta pod numer 1-800-375-5283.
Warto wiedzieć, iż nieobecność w Stanach Zjednoczonych w trakcie procesu naturalizacji może spowodować trudności kwalifikacyjne, szczegółnie w przypadku podjęcia pracy za granicą.

2. Fizyczna obecność w Stanach Zjednoczonych
“Fizyczna obecność” oznacza, iż jest się faktycznie obecnym w Stanach Zjednoczonych. Stały rezydent, który ukończył 18 rok życia, musi być fizycznie obecny w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 30 miesięcy podczas ostatnich pięciu lat (lub 18 miesięcy w ciągu trzech ostatnich lat,
jeżeli jest małżonkiem obywatela Stanów Zjednoczonych) przed złożeniem wniosku o naturalizację.
 

“FIZYCZNA OBECNOŚĆ”
 

P: Jaka jest różnica pomiędzy „fizyczną obecnością” i „nieprzerwaną ciągłością pobytu”?
O: „Fizyczna obecność” to łączna liczba dni, które spędziło się na terenie Stanów Zjednoczonych, z wyłączeniem czasu spędzonego poza Stanami Zjednoczonymi.  Każdy dzień spędzony poza USA odliczony zostaje od łącznego okresu „fizycznej  obecności”. Osoby, które są poza Stanami Zjednoczonymi przez dłuższy czas, jak również odbywające wiele krótkich wycieczek poza USA, mogą nie spełniać wymogu „fizycznej obecności”. Aby obliczyć czas „fizycznej obecności” należy dodać łącznie okresy pobytu w Stanach Zjednoczonych. Następnie odliczyć należy od tego wszystkie wycieczki poza Stany Zjednoczone. Dotyczy to również krótkich pobytów w Kanadzie i Meksyku. Na przykład jeżeli wyjeżdża się do Meksyku na weekend, należy uwzględnić te dni obliczając liczbę dni spędzonych poza krajem.
„Nieprzerwana ciągłość pobytu” to łączny czas zamieszkania ze stałym pobytem w Stanach Zjednoczonych przed złożeniem wniosku o naturalizację. Jednorazowy zbyt długi wyjazd ze Stanów Zjednoczonych może przerwać „nieprzerwaną ciągłość pobytu”.
3. Czas spędzony jako rezydent w stanie lub dystrykcie USCIS
Większość osób musi mieszkać w stanie lub dystrykcie USCIS przez co najmniej trzy miesiące przed złożeniem wniosku o naturalizację. Studenci i uczniowie mogą składać wnioski o naturalizację zarówno w miejscu uczęszczania do szkoły, jak i w miejscu, w którym mieszkają ich rodziny (jeżeli rodzice uczestniczą w ich utrzymaniu).
 

4. Dobry charakter moralny
Do naturalizacji kwalifikują się osoby o dobrym charakterze moralnym. Uznaje się, że dana osoba nie posiada „dobrego charakteru moralnego”, jeżeli popełni pewne przestępstwa w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku o naturalizację lub jeżeli złoży nieprawdziwe oświadczenia podczas rozmowy naturalizacyjnej.

ZACHOWANIA MOGĄCE ŚWIADCZYĆ O BRAKU DOBREGO CHARAKTERU MORALNEGO
• Jazda samochodem w stanie nietrzeźwym lub bycie nietrzeźwym przez
większość czasu.
• Nielegalny hazard.
• Prostytucja.
• Składanie nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania przywilejów imigracyjnych.
• Niepłacanie alimentów na dzieci zasądzonych przez sąd.
• Dokonywanie aktów terrorystycznych.
• Prześladowanie kogoś z powodu rasy, wyznania religijnego, pochodzenia
narodowego, przekonań politycznych lub przynależności do jakiejś grupy społecznej.
Popełnienie pewnych przestępstw dożywotnio dyskwalifikuje kandydata ze starań o obywatelstwo
USA i prawdopodobnie spowoduje jego wydalenie z kraju. Przestępstwa te nazywamy „barierami” naturalizacji. Przestępstwa ciężkie określane jako “aggravated felonies” (jeżeli popełnione zostały
29 listopada 1990 roku lub później), w tym: zabójstwo, gwałt, molestowanie seksualne dziecka, napaść z użyciem przemocy, zdrada, nielegalny handel narkotykami, bronią palną lub ludźmi, to niektóre przykłady przestępstw wykluczających na stałe naturalizację. W większości przypadków imigranci, którzy zostali wyłączeni bądź zwolnieni ze służby w siłach zbrojnych USA z powodu statusu imigranta, oraz imigranci, którzy zdezerterowali z sił zbrojnych USA, mają również dożywotni zakaz uzyskania obywatelstwa USA.
Obywatelstwo może być również odmówione z powodu innych rodzajów postępowania wskazujących na brak dobrego charakteru moralnego.
Inne przestępstwa powodują tymczasowy zakaz naturalizacji. Tymczasowy zakaz zwykle uniemożliwia kandydatowi uzyskanie obywatelstwa przez maksymalnie pięć lat po popełnieniu danego przestępstwa.
Należą do nich:
• Jakiekolwiek przestępstwo przeciwko osobie z zamiarem spowodowania uszkodzenia ciała.
• Wszelkie przestępstwa przeciwko majątkowi lub rządowi związane z oszustwem.
• Dwa lub więcej przestępstwa o połączonym wyroku pięciu lat lub powyżej.
• Naruszenie ustaw o substancjach zakazanych (np. używanie bądź sprzedawanie narkotyków).
• Spędzenie 180 dni lub więcej w ciągu ostatnich pięciu lat w więzieniu lub areszcie.
Podczas składania wniosku o naturalizację należy zgłosić wszystkie popełnione przestępstwa. Dotyczy to również przestępstw usuniętcyh z dokumentacji oraz popełnionych przed ukończeniem 18 roku życia. Zatajenie takich przestępstw przed USCIS może spowodować odmowę obywatelstwa, a nawet narazić kandydata na skutki prawne.

5. Angielski i wychowanie obywatelskie
Na ogół kandydat musi wykazać się podstawową umiejętnością czytania, pisania i mówienia po angielsku. Musi również wykazać się podstawową znajomością historii Stanów Zjednoczonych i wiadomości o rządzie USA (co nazywamy również „wychowaniem obywatelskim”). Wymagane będzie zdanie testu z języka angielskiego i testu z wychowania obywatelskiego dla udowodnienia wiedzy w tym zakresie.
Wiele szkół i organizacji społecznych pomaga w przygotowaniu do egzaminu na obywatelstwo. Przykłady pytań egzaminacyjnych znaleźć można w publikacji A Guide to Naturalization. USCIS Office of Citizenship (Biuro obywatelstwa USCIS) oferuje materiały, takie jak karty katalogowe (Civics Flash Cards) i publikację Learn About the United States: Quick Civics Lessons jako pomoce naukowe. Można je uzyskać bezpłatnie pod adresem http://www.uscis.gov.
 

6. Przywiązanie do Konstytucji
Kandydat na obywatela musi być gotowy do popierania i obrony Stanów Zjednoczonych i ich Konstytucji. Swoje przywiązanie czy też lojalność wobec Stanów Zjednoczonych i Konstytucji deklaruje się przysięga wierności (Oath of Allegiance). Obywatelem Stanów Zjednoczonych zostaje się składając przysięgę wierności.
 

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZDAWANIA EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO
Niektóre osoby starające się o naturalizację mają inne wymogi egzaminacyjne z powodu ich wieku i długości pobytu w Stanach Zjednoczonych.
Osoby, które

 • Ukończyły 50 rok życia
 • 20 lat
 • egzaminu z języka angielskiego
 • egzamin z wychowania obywatelskiego w swoim języku


 • Ukończyły 55 rok życia
 • 15 lat
 • egzaminu z języka angielskiego
 • egzamin  z wychowania obywatelskiego w swoim języku


 • Ukończyły 65 rok życia
 • 20 lategzaminu z języka angielskiego
 • uproszczony egzamin z wychowania obywatelskiego
  w swoim języku

Osoby, zwolnione z egzaminu z języka angielskiego muszą przyprowadzić własnego tłumacza na egzamin z wychowania obywatelskiego. Niektóre osoby, których niepełnosprawność uniemożliwia przybycie na rozmowę kwalifikacyjną, mogą w szczególnych okolicznościach skorzystać z pewnych ułatwień. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem USCIS Forms Line, 1-800-870-3676, prosząc o formularz N-648 lub pobrać go w witrynie USCIS pod adresem http://www.uscis.gov.
Osoby, które mogą wykazać swą niepełnosprawność fizyczną lub wadę rozwojową, uniemożliwiającą zrozumienie treści przysięgi, nie muszą składać przysięgi wierności.
Osoby, które mają wniosek o naturalizację w trakcie rozpatrywania, muszą powiadomić USCIS o nowym adresie. Nowy adres można zgłosić pod numerem 1-800-375-5283. Wymagane jest również złożenie formularza AR-11 w DHS. Można dokonać korekty adresu drogą internetową, wypełniając elektroniczny formularz AR-11 pod adresem http://www.uscis.gov. 


Uroczystość naturalizacji
Po zatwierdzeniu przez USCIS wniosku o naturalizację, kandydat musi wziąć udział w uroczystości  i złożyć przysięgę wierności. USCIS wyśle kandydatowi formularz N-445, Notice of Naturalization Oath Ceremony (powiadomienie o uroczystości złożenia przysięgi naturalizacyjnej) z informacją o dacie i godzinie uroczystości. Wymagane jest wypełnienie tego formularza i przyniesienie go na uroczystość. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w tej uroczystości, mogą poprosić o jej przełożenie. W celu
przełożenia terminu należy zwrócić formularz N-445 do miejscowego biura USCIS wraz z wyjaśnieniem, dlaczego kandydat nie może wziąć udziału w tej uroczystości.  Po przybyciu na uroczystość złożenia przysięgi oddaje się kartę stałego rezydenta przedstawicielowi USCIS. Nie będzie ona już potrzebna, ponieważ podczas uroczystości zostaną wręczone świadectwa naturalizacji (Certificate of Naturalization).
Nie jest się obywatelem do czasu złożenia przysięgi wierności. Urzędnik odczyta powoli każdą część przysięgi i poprosi o powtarzanie tych słów. Po złożeniu przysięgi otrzyma się świadectwo naturalizacji. To świadectwo jest dowodem obywatelstwa USA. Nie jest się obywatelem do czasu złożenia przysięgi wierności podczas oficjalnej uroczystości naturalizacyjnej.
Uroczystość złożenia przysięgi wierności jest wydarzeniem publicznym. W wielu miejscach specjalne uroczystości odbywają się co roku 4 lipca z okazji Święta Niepodległości. Warto zorientować się, czy w danej okolicy będzie miała miejsce specjalna uroczystość nadania obywatelstwa 4 lipca i jak można w niej uczestniczyć. Wiele osób przychodzi na tę uroczystość ze swoimi rodzinami i po jej zakończeniu świętuje.

 
THE STAR-SPANGLED BANNER

1. O say can you see,
By the dawn's early night,
What so proudly we hail'd
At the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars,
Thro' the perilous fight,
O'er the ramparts the watch'd,
Were so gallantly streaming?
And the rocket's red glare,
The bombs bursting in air
Gave proof thro' the night
That our flag was still there.

O say, does that star-spangled
Banner yet wave
O'er the land of the free
And the home of the brave.

2. On the shore dimly seen
Thro' the mist of the deep,
Where the foe's haughty host
In dread silence reposes,
What in that which the breeze,
O'er the towering steep,
As it fitfully blows,
Half conceals, half discloses?
Now it catches the gleam
Of the morning's first beam,
In full glory reflected
Now shines in the stream.

This the star-spangled banner
O long may it wave
O'er the land of the free
And the home of the brave.

3. And where is the band
Who so vauntingly swore,
'Mid the havoc of war
And the battles confusion,
A home and a country
They'd leave us no more?
Their blood has wash'd out
Their foul footstep's pollution.
No refuge could save
The hireling and slave
From the terror of fight
Or the gloom of the grave.

And the star-spangled banner
In triumph doth wave
O'er the land of the free
And the home of the brave.

 
4. O thus be it ever,
When free men shall stand
Between their loved homes
And the war's desolation,
Blest with victory and peace
May the heav'n rescued land
Praise the Power that hath made
And preserved us a nation!
Then conquer me must,
When our cause it just,
And this be our motto,
"In God is our trust!"

And the star-spangled banner
In triumph shall wave
O'er the land of the free
And the home of the brave

Słowa: Francis Scott Key, 1814 r.
Muzyka: John Stafford Smith
hymn USA od 1931 r.

 

THE PLEDGE OF ALLEGIANCE


I Pledge Allegiance to the flag of the United States of America
and to the Republic for which it stands, one Nation under God,
indivisible, with liberty and justice for all
 
 THE OATH OF ALLEGIANCE
I HEREBY DECLARE ON OATH THAT I ABSOLUTELY AND ENTIRELY RENOUNCE AND ABJURE ALL ALLEGIANCE AND FIDELITY TO ANY FOREIGN PRINCE POTENTANTE SYTATE OR SOVEREIGNTY OF WHOM OR WHICH I HAVE  HERETOFORE BEEN A SUBJECT OR CITZEN THAT I WILL SUPPORT AND DEFEND THE CONSTITUTION AND LAWS OF THE UNITED STATES OF AMERICA AGAINST ALL ENEMIES FOREIGN AND DOMESTIC THAT I WILL BEAR TRUE FAITH AND ALLIEGANCE TO THE SAME THAT I WILL BEAR ARMS ON BEHALF OF THE UNITED STATES WHEN REQUIRED BY THE LAW THAT I WILL PERFORM NONCOMBATANT SERVICE IN THE ARMED FORCES OF THE UNITED STATES WHEN REQUIRED BY THE LAW THAT I WILL PERFORM WORK OF NATIONAL IMPORANCE UNDER  CIVILIAN DIRECTION WHEN REQUIRED BY THE LAW AND THAT I TAKE THIS OBLIGATION FREELY WITHOUT ANY MENTAL RESERVASTION OR PURPOSE OF EVASION SO HELP ME GOD1 komentarz:

 1. GRATULUJĘ w końcu ktoś komunikatywnym językiem opisał wymogi na obywatelstwo. Dziękuję.Jest jednak jedna rzecz , której nie rozumię do końca i każdy interpretuje to inaczej . No i jedna sprawa gdzie nie potrafię uzyskać odpowiedzi. Czy jest szansa na indywidualny kontakt i konsultacj?. Jeśli tak bardzo proszę o kontakt giselle.zjawin@gmail.com Pozdrowienia z NJ Maria

  OdpowiedzUsuń